Zoznam pracovníkov ŔÚVZ PB s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania (CSc., PhD.) a docenti, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Ladislav Švejda, CSc.
Téma kandidátskej práce: Epidemiológia úrazov v okrese Považská Bystrica
Školiteľ: prof. (HU Berlín) doc. MUDr. Juraj Červenka
Od – do: 1986 – 1991
Školiace pracovisko: Ústav preventívnej a klinickej medicíny, Bratislava

MUDr. Igor Kohl, CSc.
Téma doktorandskej práce: Porovnanie reaktogenity a imunogenity tetravakcín DTP-HBV a DTPa-HBV v klinických štúdiách.
Školiteľ: prof. MUDr. Ladislav Badalík, DrSc.
Od – do: 1993 – 1998
Školiace pracovisko: IPVZ Bratislava

Mgr. Veronika Bašová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie efektívnosti intervencie v prevencii chronických neprenosných ochorení u klientov v poradniach zdravia Trenčianskeho kraja
Školiteľ: doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD.
Od – do: 2016 – 2021
Školiace pracovisko: Slovenskáj zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta verejného zdravotníctva, Katedra preventívnej a klinickej medicíny

Pracovníci s titulom docent

doc. MUDr. Igor Kohl, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Transmisivní nákazy v Evropě, Klíšťová meningoencefalitida a Lymská borelióza
Názov habilitačnej práce: Post-expoziční aplikace vakcíny proti virové hepatitidě typu A: Alternativa pro zvládnutí epidemických výskytů virové hepatitidy typu A?
Rok habilitácie: 2007
Univerzita, fakulta: Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví v Hradci Králové