Zoznam pracovníkov RÚVZ MT s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania , docenti a profesori, ktorí pracovali alebo pracujú vo verejnom zdravotníctve

Absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.
Téma doktorandskej práce: Epidemiologické aspekty a ekonomická návratnosť pravidelného povinného očkovania v Slovenskej republike.
Školiteľ: prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
Školiteľ konzultant: doc. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
Od – do: 1. novembra 1996 – 8. novembra 2000
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Hodnotenie zdravotného rizika a profesionálnej expozície chemickým látkam a karcinogénom so zameraním na profesionálnu expozíciu zdravotníckych pracovníkov formaldehydu
Školiteľ: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Od – do: 2009
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

RNDr. Mária Marušiaková, PhD., MPH
Téma doktorandskej práce: Zdravotné riziká z pracovnej expozície chemickým faktorom pracovníkov operačných sál
Školiteľ: prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
Od – do: 2013
Školiace pracovisko: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratisleve, Fakulta verejného zdravotníctva

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Sociodemografické determinanty vybraných antropometrických ukazovateľov u školskej mládeže
Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Od – do: 2020
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

PhDr. Romana Ulbrichtová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Význam vybraných rizikových faktorov v pracovnom prostredí
Školiteľ: doc. Ing. Viera Jakušová, PhD.
Od – do: 2020
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Verejnozdravotný význam vybratých ťažkých kovov v individuálnych zdojoch vody v lokalite severozápadného Slovenska
Školiteľ: prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.
Od – do: 2020
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

Mgr. Martin Novák, PhD.
Téma doktorandskej práce: Surveillance vybraných epidemiologicky závažných mikroorganizmov v nemocničnom prostredí
Školiteľ: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
Od – do: 2019
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav verejného zdravotníctva

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul docent

doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.
Téma habilitačnej prednášky: Význam analýzy účinnosti a prospešnosti vynaložených nákladov na preventívne očkovanie v predexpozičnej a postexpozičnej profylaxii
Názov habilitačnej práce: Účinnosť a prospešnosť preventívnych vakcinačných stratégií
Rok habilitácie: 2003
Univerzita, fakulta: Univerzita Palackého v Olomouci, Lekárska fakulta

Pracovníci, ktorí získali vedecko-pedagogický titul profesor

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD.
Téma inauguračnej prednášky:
Obhájené pred vedeckou radou: 28. januára 2010, Vedecká rada Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave, 22. februára 2010, Vedecká rada Univerzity Komenského v Bratislave
Vymenovanie prezidentom republiky: 28. júna, 2010