Zoznam pracovníkov RÚVZ BA s absolvovaným tretím stupňom vysokoškolského vzdelania a docenti

Kandidáti vied a absolventi doktorandského štúdia

MUDr. Mikuláš Rusinko, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ: prof. MUDr. Jiří Sedlák, DrSc., MUDr. Vladimír Dlabač, CSc.
Návrh na menovanie: Menovaný rozhodnutím Vedeckej rady Lekárskej fakulty hygienickej Karlovej univerzity, 1962
Školiace pracovisko: Karlova univerzita v Prahe, Lekárska fakulta hygienická, Katedra mikrobiológie

MUDr. Eva Haladová, CSc. (rod. Glosová)
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Rok: 1973
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Milan Ferencei, CSc.
Téma kandidátskej práce:
Školiteľ:
Rok: 1974
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta

MUDr. Leon Langšádl, CSc.
Téma kandidátskej práce: Sledovanie výskytu bakteriálnej rezistencie v UNB Bratislava
Školiteľ: prof. MUDr. Juraj Červenka, CSc.
Od - do: 1986 – 1990
Školiace pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, VÚPL Bratislava

MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD.
Téma doktorandskej práce: Rizikové faktory sporadických kampylobakterióz v Bratislavskom kraji v rokoch 2013 – 2014, štúdia prípad-kontrola
Školiteľ: prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH
Od – do: 2008 – 2015
Školiace pracovisko: Katedra epidemiológie

MUDr. Peter Truska, CSc.
Téma kandidátskej práce: K otázke expozície obyvateľstva vybraným ťažkým kovom
Školiteľ: doc. MUDr. Štefan Nyulassy, DrSc.
Od – do: 1976 – 1983
Školiace pracovisko: VÚPL Bratislava

Pracovníci s titulom docent

doc. MUDr. Leon Lagšádl, CSc.
Téma habilitačnej prednášky: Diskový difúzny test metóda k sledovaniu výskytu bakteriálnej rezistencie v Slovenskej republike
Názov habilitačnej práce: Difúzny diskový test
Rok habilitácie: 2000
Univerzita, fakulta: Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce