Register odborne spôsobilých osôb

Register odborne spôsobilých osôb, ktorým bolo vydané osvedčenie: 

 1. o odbornej spôsobilosti na:
  1. kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie,
  2. hodnotenie vplyvov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia,
  3. odber vzoriek zo životného prostredia a z pracovného prostredia na účely kvalitatívneho a kvantitatívneho zisťovania faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
  4. prevádzkovanie balzamovania a konzervácie;
 2. na epidemiologicky závažné činnosti:
  1. pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody,
  2. v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
  3. pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov,
  4. pri výrobe kozmetických výrobkov,
  5. v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách;
 3. o odbornej spôsobilosti na:
  1. prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami,
  2. prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie,
  3. nákup, predaja spracúvanie húb,
  4. prevádzkovanie pohrebiska, prevádzkovanie pohrebnej služby a prevádzkovanie krematória.

Register odborne spôsobilých osôb