Právne predpisy týkajúce sa hygieny výživy, bezpečnosti potravín

ÚRADNÁ KONTROLA POTRAVÍN

 • Zákon č. 355/2007 o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
 • Zákon č. 152/1995 o potravinách
 • Vyhláška MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
 • Vyhláška MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
 • Výnos MP SR a MZ SR č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín v znení Opatrenia MZ SR č. S07128-2024-OL (pdf, 123 kB)
 • Nariadenie vlády SR č. 359/2011, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
 • Nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam
 • Nariadenie vlády SR č. 493/2008, ktorým sa ustanovuje výpočet výdavkov orgánov úradnej kontroly potravín a orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti
 • Výnos MP SR a MZ SR č. 981/1996-100 (pdf, 162 kB), ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR
 • Výnos MP SR a MZ SR č. 557/1998-100 (pdf, 170 kB), ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR - Zásady správnej výrobnej praxe

MIKROBIOLOGICKÉ POŽIADAVKY NA POTRAVINY A OBALY NA ICH BALENIE

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 06267/2006-SL (pdf, 320 kB) upravujúci mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie (v znení č. 01242-OL-2011 (pdf, 335 kB))

KONTAMINANTY V POTRAVINÁCH

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 18558/2006-SL (pdf, 123 kB), ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách (v znení č. 14300/2007-OL (pdf, 115 kB))

EXTRAKČNÉ ROZPÚŠŤADLÁ

 • Vyhláška MZ SR č. 232/2017 o požiadavkách na extrakčné rozpúšťadlá

POTRAVINY PRE OSOBITNÉ SKUPINY A VÝŽIVOVÉ DOPLNKY (POTRAVINOVÉ DOPLNKY)

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky (v znení č. 20374/2009-OL, č. 09015/2010-OL, č. 04178/2014-OL)

POTRAVINY OŠETRENÉ IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 3757/2003-100 (pdf, 128 kB), ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

OZNAČENIE POTRAVÍN

 • Vyhláška MPRV SR č. 243/2015 o požiadavkách na označovanie potravín
 • Vyhláška MPRV SR č. 164/2014 o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu

PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA, PRAMENITÁ VODA A BALENÁ PITNÁ VODA

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 608/9/2004-100 (pdf, 261 kB), ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu (v znení č. 16798/2004-OAP (pdf, 193 kB), č. 18794/2010-OL (pdf, 255 kB) a v znení Opatrenia MZ SR č. 26/2017)

ČAJE, SOĽ

 • Vyhláška MPRV SR č. 309/2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách
 • Výnos MZ SR č. S08975-OL-2014 (pdf, 66 kB), ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách

MRAZENÉ KRÉMY

 • Vyhláška MPRV SR č. 82/2018 o mrazených potravinách a mrazených výrobkoch

CUKRÁRSKE VÝROBKY

 • Výnos MP SR a MZ SR č. 2657/2004-100 (pdf, 318 kB), ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca jedlé obilie a výrobky z obilia (prvý, druhý a tretí oddiel je zrušený Vyhláškou MPRV SR č. 2/2014 o jedlom obilí a mlynských výrobkoch z obilia)

MLIEKO A VÝROBKY Z MLIEKA

 • Vyhláška MPRV SR č. 343/2016 o niektorých výrobkoch z mlieka

OVOCIE, ZELENINA, JEDLÉ HUBY, OLEJNINY, SUCHÉ ŠKRUPINOVÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

 • Vyhláška MPRV SR č. 132/2014 o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich

NÁPOJE

 • Vyhláška MPRV SR č. 30/2014 o požiadavkách na nápoje