Praktické informácie a FAQ / Zaujímavé odkazy

Za kvalitu vody a za bezpečnosť na plavárňach, umelých kúpaliskách a v aquaparkoch zodpovedajú prevádzkovatelia. Kvalitu vody v bazénoch kontrolujú v rámci štátneho zdravotného dozoru orgány verejného zdravotníctva, ktorými sú miestne príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sledujú okrem kvality vody na kúpanie počas sezóny aj stav bazénov a hygienický režim prevádzky kúpalísk. Kontroly sa vykonávajú aj náhodne a počas víkendov a pri zistení nedostatkov sú podľa ich charakteru prevádzkovateľom nariadené požiadavky na ich odstránenie.

Na Slovensku sledujú orgány verejného zdravotníctva počas kúpacej sezóny, ktorá spravidla trvá od 15. júna do 15. septembra, situáciu na cca 80 - 85 prírodných vodných plochách, ktoré verejnosť v lete najviac a opakovane využíva na rekreačné kúpanie. Časť prírodných vodných plôch má každoročne prevádzkovateľa a organizovanú rekreáciu a je teda prírodným kúpaliskom. Najvýznamnejšie prírodné vodné plochy, ktoré majú najvyššiu návštevnosť, ale aj dlhodobo výbornú kvalitu (či už s prevádzkovateľom alebo bez prevádzkovateľa) sú zaradené každoročne medzi vody určené na kúpanie, ktoré sú sledované aj podľa európskych požiadaviek. Mnohé prírodné vodné plochy sú bez regulovaného režimu, kúpanie na nich je na vlastné riziko - aj keď voda je monitorovaná a môže mať dobrú kvalitu.

Na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) sa počas kúpacej sezóny každý týždeň v piatok zverejňuje aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk. Aktualizáciu možno nájsť v časti „Aktuality“ na úvodnej webovej stránke ÚVZ SR.

Na umelých kúpaliskách by mala byť voda v bazénoch priehľadná (okrem bazénov, ktoré sú napĺňané vodou, ktorej prirodzený obsah minerálnych látok vodu zakaľuje alebo sfarbuje), nemala by zapáchať po moči, ale ani výrazne po chlóre. Je dobré si všímať aj stav stien a kachličiek bazénov, ktoré by nemali byť viditeľne poškodené a nemali by sa na nich nachádzať slizovité povlaky.

Spoľahlivú informáciu o kvalite vody môže samozrejme dať len laboratórny rozbor. Ale už aj pohľad na vodu a jej senzorické vlastnosti – znížená priehľadnosť, zvýšený zákal, zmeny vo farbe, prítomnosť peny, odpadov či jej zápach môže signalizovať jej zhoršujúcu sa kvalitu. Takisto je dôležité všímať si okolie lokality. Zo zdravotného hľadiska nie je bezpečné kúpať sa v prírodných vodných plochách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo, pretože môže prenášať aj niektoré patogénne mikróby, napríklad salmonelu. Zvážiť treba aj kúpanie vo vodách, v blízkosti ktorých sa nachádzajú uhynuté vtáky alebo zvieratá príp. sú vyústené odpadové vody z kanalizácie. Častým problémom je aj premnoženie siníc, ktoré je možné často rozoznať aj voľným okom, a to najmä vtedy keď vytvoria na hladine tzv. „vodný kvet“.

Kontrola sa sústreďuje na kúpaciu sezónu, ktorá trvá zvyčajne od 15. júna do 15. septembra. S predstihom začínajú termálne kúpaliská a kúpaliská v južných okresoch, severné okresy a prírodné kúpaliská začínajú po 15. júni. Začiatok sezóny a teda aj kontroly výrazne ovplyvňuje počasie. Kontrola kúpalísk a zariadení začína obyčajne 2 týždne pred spustením prevádzky alebo na neorganizovaných kúpaliskách zahájením sezóny. Kontrola pokračuje počas sezóny na prevádzkovaných kúpaliskách cca v dvojtýždňových intervaloch. Frekvencia je nižšia na prírodných kúpaliskách s neorganizovanou rekreáciou; na významnejších lokalitách sa vzorky vody berú síce v dvojtýždňových intervaloch, na lokalitách s nízkou návštevnosťou však len orientačne 1 - 2 krát počas sezóny.

Naše právne predpisy v oblasti vôd na kúpanie sú postavené všeobecne na ochrane verejného zdravia tzn. že ukazovatele, ktoré sa sledujú, majú v prvom rade zdravotný význam. Kvalitu vody sa posudzuje najmä podľa prítomnosti indikátorov fekálneho znečistenia, podľa obsahu a množstva rozličných baktérií a vírusov. Niektoré ukazovatele, ktoré sa stanovujú v rámci vyšetrenia vody na kúpanie, nemusia mať priamy zdravotný význam napr. priehľadnosť. Takéto ukazovatele však môžu signalizovať rozvoj fytoplanktónu – siníc, prípadne nadobúdajú význam pri zachraňovaní topiacich a môžu znižovať aj „estetickú hodnotu” vody. U umelých kúpalísk sa sleduje ďalej aj obsah chlóru ako dezinfekčného prostriedku. Každý ukazovateľ ma stanovenú medznú hodnotu a frekvenciu vyšetrenia. V prípade potreby je možné rozsah vyšetrenia rozšíriť na ďalšie ukazovatele, príp. v prípade dlhodobo vyhovujúcich výsledkov aj zúžiť.

Je možné sa obrátiť na prevádzkovateľa príp. miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Zvážiť návštevu termálnych kúpalísk by mali ľudia so zníženou imunitou, s epilepsiou, so závažnými srdcovo-cievnymi ochoreniami, príp. s kŕčovými žilami. Termálne kúpaliská by nemali navštevovať ľudia s kontaktnými šošovkami. Najlepšie sa v prípade, že si pacient nie je istý, poradiť so svojím lekárom o návšteve. Zvážiť návštevu by mali ďalej ľudia chronicky chorí a s oslabenou imunitou.

S ohľadom na ostatných by tiež kúpaliská nemali navštevovať ľudia s otvorenými alebo hnisajúcimi ranami, zápalmi očí, kožnými infekčnými ochoreniami a infekciami tráviaceho traktu, močových ciest či gynekologickými zápalmi. Najväčším zdrojom nákazy je totiž samotný človek.

Pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru. Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Deti veku primeraným spôsobom treba upozorniť na zákaz pitia vody z bazéna.

Pri kúpaní na prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou je nutné deťom zakázať hranie s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu.

Deti nikdy nenechávajte pri kúpaní bez dozoru!

Voda určená na kúpanie je definovaná zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako „akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa“. Vody určené na kúpanie sú lokality, ktoré sú sledované aj podľa európskych požiadaviek Smernice č. 2006/7/ES o riadení kvality určenej na kúpanie a údaje o ich kvalite sú po ukončení sezóny každoročne zasielané Európskej komisii. Európskej komisii je taktiež každoročne pred sezónou predložený ich aktuálny zoznam. Vo všeobecnosti ide o naše najviac využívané lokality s dlhodobo dobrou kvalitou vody na kúpanie. Na základe skúsenosti z minulých rokov je potrebné upozorniť, že aj keď sa jedná o dlhodobo vyhovujúce vody na kúpanie, môže sa počas sezóny situácia zmeniť a lokalita nemusí vykazovať počas celej sezóny vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie. Naopak aj lokality, ktoré nie sú pre danú sezónu zaradené medzi vodami určenými na kúpanie, môžu mať vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie počas celej sezóny. Časť týchto lokalít má prevádzkovateľa a časť je bez prevádzkovateľa.

Vo všeobecnosti sa kúpanie neodporúča na prírodných vodných plochách, na ktorých prevádzkovateľ ani orgány verejného zdravotníctva počas kúpacej sezóny nesledujú kvalitu vody na kúpanie. Vyhovujúce podmienky na kúpanie sú zabezpečené len na prírodných kúpaliskách, na ktorých prevádzkovatelia musia v súlade s platnými právnymi predpismi dodržiavať požiadavky na kvalitu vody na kúpalisku i na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení; prírodné kúpaliská sú aj najbezpečnejšie, nakoľko je na nich v prípade potreby zabezpečená prvá pomoc.

Kvalitu vody na kúpanie na prírodných vodných plochách vo všeobecnosti ovplyvňuje veľké množstvo faktorov napr. rybolov, vyústenia kanalizácií, prítomnosť vtákov či hlodavcov, nelegálne skládky a iné. Kúpanie na takýchto lokalitách je len na vlastné riziko.