Praktické informácie a FAQ / Zaujímavé odkazy

Aký je rozdiel medzi hodnotením zdravotných rizík a hodnotením vplyvov na verejné zdravie?

Hodnotenie zdravotných rizík je odhad miery záťaže ľudskej populácie vystavenej zdraviu škodlivým faktorom životných a pracovných podmienok s cieľom znížiť zdravotné riziká. Predstavuje metódu, ktorou sa za určitých definovaných podmienok stanovuje kvalitatívna s/alebo kvantitatívna miera ohrozenia zdravia človeka vybraným rizikovým faktorom. Úlohou hodnotenia zdravotných rizík je s určitou pravdepodobnosťou posúdiť zaťaženie organizmu sledovanými faktormi a porovnať ho s prípustným zaťažením, ktoré nevyvoláva poškodenie zdravia.

Prípustné zaťaženie sa určuje na základe podrobných klinických a epidemiologických štúdií, resp. toxikologických štúdií. Ich výsledkom sú odporúčania (väčšinou vydané Svetovou zdravotníckou organizáciou), ktoré si jednotlivé krajiny preberajú do svojich predpisov.

Pre posúdenie vplyvov životného prostredia sa spravidla počíta s expozíciou dospelého človeka o telesnej hmotnosti 70 kg, počas 24 h denne a 70 rokov života, pre pracovné prostredie počas 8 h denne a 30 rokov života. Sú dostupné aj osobitné expozičné faktory pre detskú populáciu.

Pri stanovení odporúčaní sa zohľadňujú citlivé populačné skupiny, ktoré môžu na daný faktor zareagovať aj pri nižšej expozícii.

Pri hodnotení zdravotných rizík sa berú do úvahy všetky kontaminované faktory ŽP (ovzdušie, voda, potraviny) a všetky cesty vstupu hodnotených látok do organizmu (dýchanie, ingescia, dermálna cesta a sliznice). Zohľadňuje sa predpokladané aj súčasné zaťaženie dotknutej populácie hodnotenými faktormi.

Pre hodnotenie zdravotných rizík chemických látok je používaná osobitná metodika (US EPA, WHO, EÚ), podľa ktorej vyhodnotenie zdravotného rizika prebieha v štyroch etapách:

  • Určenie nebezpečnosti látky
  • Určenie vzťahov medzi dávkou a odpoveďou/účinkom.
  • Určenie expozície
  • Charakterizácia rizika

Charakterizácia rizika obsahuje kvalitatívny/kvantitatívny popis závažnosti pravdepodobného poškodenia/nepoškodenia zdravia.