Posúdenie a uznanie choroby z povolania

Posúdenie a uznanie choroby z povolania

Choroba z povolania a ohrozenie chorobou z povolania (§ 31a zákona č. 355/2007 Z. z.)  

Rámcový postup pri podozrení na chorobu z povolania

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý má podozrenie, že ochorenie osoby súvisí s vykonávanou prácou, odošle túto osobu na vyšetrenie na špecializované pracovisko v odbore pracovné lekárstvo alebo kožné lekárstvo.

Špecializované pracovisko posúdi zdravotný stav osoby a požiada príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva  o prešetrenie pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby vo vzťahu k posudzovanému ochoreniu.

Špecializované pracovisko na základe posúdenia zdravotného stavu osoby a odborného stanoviska príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje záver o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania.

V sporných alebo nejednoznačných prípadoch pri posudzovaní podozrenia na chorobu z povolania špecializované pracovisko postúpi podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie regionálnej komisii na posudzovanie chorôb z povolania, ktorá je zriadená v univerzitných nemocniciach alebo ak je posudzovanie podozrenia na chorobu z povolania obzvlášť zložité, špecializované pracovisko postúpi podozrenie na chorobu z povolania na posúdenie Celoslovenskej komisii na posudzovanie chorôb z povolania, ktorá je zriadená na Ministerstve zdravotníctva SR.
V týchto prípadoch špecializované pracovisko je povinné zohľadniť pri vypracovaní záveru lekárskeho posudku stanovisko regionálnej komisie na posudzovanie chorôb z povolania alebo Celoslovenskej komisie na posudzovanie chorôb z povolania.

Lekársky posudok o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania obdrží:

  • posudzovaná osoba 
  • zamestnávateľ
  • príslušný orgán verejného zdravotníctva 
  • Sociálna poisťovňa.

Lekársky posudok o uznaní alebo neuznaní choroby z povolania nie je rozhodnutím podľa zákona o správnom konaní, z toho dôvodu nie je možné sa proti nemu odvolať (§ 59 ods. 2 písm. d)  zákona č. 355/2007 Z. z.).  

Posudzovaná osoba a jej zamestnávateľ môžu v prípade pochybností písomne požiadať o opätovné posúdenie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (§  31c zákona č. 355/2007 Z. z.).

Poznámka: 
O opätovné posúdenie uznanej alebo neuznanej choroby z povolania nie je možné požiadať, ak sa k podozreniu na chorobu z povolania už Celoslovenská komisia na posudzovanie chorôb z povolania vyjadrovala.