Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania

Opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania 
(§ 31c zákona č. 355/2007 Z. z.)

O opätovné posúdenie uznanej choroby z povolania alebo neuznanej choroby z povolania môže požiadať posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ, ak sa domnieva, že podozrenie na chorobu z povolania bolo špecializovaným pracoviskom v odbore pracovné lekárstvo alebo dermatovenerológia (kožné lekárstvo) posúdené nesprávne. 

V tom prípade môže posudzovaná osoba alebo zamestnávateľ písomne požiadať Celoslovenskú komisiu na posudzovanie chorôb z povolania (ďalej „Celoslovenská komisia“), zriadenú na Ministerstve zdravotníctva SR, a to do 60 dní odo dňa prijatia lekárskeho posudku, ktorým príslušné špecializované pracovisko uznalo chorobu z povolania alebo neuznalo chorobu z povolania. Celoslovenská komisia vydá k tejto veci stanovisko, ktoré je pre špecializované pracovisko záväzné. 

Náklady spojené s opätovným posúdením uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania uhrádza žiadateľ v prípade, ak Celoslovenská komisia potvrdila správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania. 
Nový lekársky posudok vydá špecializované pracovisko v prípade, ak Celoslovenská komisia nepotvrdila správnosť pôvodného uznania choroby z povolania alebo neuznania choroby z povolania.