Poskytovanie služieb dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany na základe registrácie a informácie o správnych poplatkoch

Rozsah údajov na oznamovanie výsledkov stanovenia obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli na hodnotenie ožiarenia osôb a na ochranu pred ožiarením prírodným zdrojom žiarenia v stavbe V § 138 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) sú ustanovené požiadavky na kvalitu stavebných materiálov z hľadiska obsahu rádiologických ukazovateľov a kritérium na určenie indexu hmotnostnej aktivity stavebného materiálu.

V § 138 ods. 1 písm. e) zákona č. 87/2018 Z. z. je ustanovená povinnosť fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrobila stavebný materiál alebo doviezla stavebný materiál z tretích krajín pred prvým uvedením na trh a pri každej zmene stavebného materiálu zistiť obsah prírodných rádionuklidov a výsledky oznámiť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

V § 159 ods. 2 písm. a) bod 34 zákona č. 87/2018 Z. z. je ustanovená pokuta za nesplnenie povinnosti, ak vyrobí na území Slovenskej republiky stavebný materiál alebo dovezie stavebný materiál z tretích krajín a pri prvom uvedení stavebného materiálu na trh a pri každej zmene stavebného materiálu, ktorá by mohla ovplyvniť obsah prírodných rádionuklidov, nezabezpečí stanovenie rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli a pri prekročení referenčnej úrovne nevykoná opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli a nesplní povinnosti uvedené v § 138 ods. 1 písm. b) až e).

Rozsah údajov na oznamovanie výsledkov:

  1. Výrobca alebo dovozca stavebného materiálu.
  2. Označenie vzorky stavebného materiálu – ak je stavebný materiál vyrobený z viacerých zložiek, je potrebné uviesť do protokolu špecifikáciu jednotlivých zložiek a ich výrobcu.
  3. Miesto výroby stavebného materiálu.
  4. Dátum a miesto odberu vzorky stavebného materiálu.
  5. Účel použitia stavebného materiálu.
  6. Výsledok stanovenia obsahu prírodných rádionuklidov vo vzorke stavebného materiálu (hmotnostná aktivita 226 Ra, 232 Th, 40 K a index hmotnostnej aktivity prírodných rádionuklidov; výsledky sa uvádzajú s platnosťou na dve desatinné miesta).
  7. Identifikačné údaje laboratória, ktoré vykonalo stanovenia (názov a adresa laboratória, číslo registrácie od územne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva v oblasti radiačnej ochrany).