Pesticídne látky

Slovo „pesticíd“ je veľmi široký pojem, ktorý sa používa na opis všetkých látok a výrobkov určených na kontrolu alebo na ničenie škodcov (hmyzu, buriny, hlodavcov alebo plesní). Pesticídy zahŕňajú prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa používajú predovšetkým v poľnohospodárskom sektore a biocídy (napr. dezinfekčné prostriedky), ktoré sa používajú najmä na nepoľnohospodárske účely.

Pesticídy je možné rozdeliť do rôznych skupín napr. podľa chemickej povahy (organofosfáty, triazíny, karbamáty atď.) ale i podľa cieľového organizmu, na ktorý pôsobia (insekticídy, herbicídy, fungicídy atď.). Pre praktickú potrebu je dôležitý spôsob aplikácie (postreky, aerosóly, popraše atď.).

Základnými zložkami pesticídov sú účinné látky. Pesticíd je konečný výrobok uvedený na trh. Okrem jednej alebo viacerých účinných látok pesticíd zvyčajne obsahuje ďalšie zložky, ktoré pomáhajú zvýšiť jeho účinnosť a lepšie chrániť rastlinu, na ktorej sa aplikuje.

Na Slovensku bolo k 1. januáru 2024 povolených 213 účinných látok v 1 223 prípravkoch na ochranu rastlín.

Pesticídy sú jedným z významných polutantov pitných vôd s možným nežiaducim účinkom na zdravie (rakovina, poškodenie nervového a hormonálneho systému atď.). Národný monitoring pitnej vody, resp. jej zdrojov odhalil prítomnosť mnohých rezíduí pesticídov. Nakoľko podrobné kritériá kontroly týchto látok nie sú zadefinované v platných právnych predpisoch, pripravil v roku 2019 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe dostupných údajov pre dodávateľov pitnej vody Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch (ďalej len „Postup“). Prílohou postupu je aj Zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov, ktorý je výsledkom spolupráce rezortov zdravotníctva, životného prostredia a pôdohospodárstva. V súvislosti s hodnotením pesticídov a ich metabolitov bolo vydané taktiež rozhodnutie o limitoch pre 9 vybraných nerelevantných metabolitov pesticídov, prítomnosť ktorých je možné v súčasnosti na Slovensku v určitých koncentráciách predpokladať. Všetky uvedené dokumenty sú zverejnené.

V roku 2023 realizovali úrady verejného zdravotníctva národný monitoring prítomnosti pesticídov v pitnej vode vo verejných vodovodoch so štatútom veľkej zásobovanej oblasti (zásobujúcich viac ako 5 000 obyvateľov) v rámci projektu „Mapovanie aktuálneho stavu výskytu pesticídnych látok a mikropolutantov v pitných vodách“. Odbery vzoriek pitných vôd realizovali regionálne úrady verejného zdravotníctva a stanovenie pesticídnych látok v rozsahu Zoznamu pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov prebiehalo v Národnom referenčnom centre pre rezíduá pesticídov na ÚVZ SR. Výsledky z monitoringu sa aktuálne spracovávajú a budú zverejnené na webovom portáli úradov verejného zdravotníctva.

V roku 2024 plánujú orgány verejného zdravotníctva uskutočniť národný monitoring prítomnosti pesticídov v pitnej vode vo vybraných verejných vodovodoch so štatútom malej zásobovanej oblasti zásobujúcich 500 až 5 000 obyvateľov.