Pesticídy v pitnej vode

Pesticídne látky sú jedným z významných polutantov pitných vôd s možným nežiaducim účinkom na zdravie. Znenie platných právnych predpisov, ktoré upravujú požiadavky na kvalitu pitnej vody a povinnosti jej dodávateľov neustanovuje v súlade s požiadavkami Európskej komisie podrobné kritériá kontroly týchto látok. Všeobecne zadefinovaný rámec pre ich monitorovanie vedie v praxi k rozdielnym prístupom a k nedostatkom pri kontrole pesticídnych látok, ktorá odráža najmä laboratórne možnosti dodávateľov pitnej vody.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, zistenie rezíduí určitých pesticídov v pitnej vode, resp. v jej zdrojoch v niektorých prípadoch po rozšírení rozsahu štandardne sledovaných látok ako aj na základe skúseností z okolitých štátov, zverejňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odporúčaný postup pri zisťovaní a hodnotení pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode a v jej zdrojoch (ďalej len „Postup“) je materiál, ktorý upravuje problematiku postupu pri kontrole a potvrdení výskytu pesticídov a ich metabolitov v pitnej vode.

Prílohou postupu je Zoznam pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov vypracovaný v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“), Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“) a ich poverenými rezortnými odbornými inštitúciami - Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Slovenským hydrometeorologickým ústavom, Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

Postup vrátane prílohy bude priebežne aktualizovaný na základe skúseností z monitorovania pesticídnych látok a na základe odporúčaní Pracovnej skupiny pre aktualizáciu zoznamu pesticídnych látok pre monitorovanie pitnej vody a jej zdrojov, zriadenej pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo zástupcov ministerstva, ÚVZ SR, MŽP SR, MPRV SR na začiatku roku 2019.

V súvislosti s hodnotením pesticídov a ich metabolitov bolo vydané rozhodnutie o limitoch pre 9 vybraných nerelevantných metabolitoch pesticídov, prítomnosť ktorých je možné v súčasnosti na Slovensku v určitých koncentráciách predpokladať.