Fyzická záťaž pri práci

Ochrana zamestnancov fyzickou záťažou pri práci: 

 • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 30, § 38, § 52 ods. 1)
 • Nariadenie vlády SR č. 281/2006  Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2006/281/20060701 
 • Vyhláška MZ SR č. 542/2007  Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/542/20071201 
 • Vyhláška  MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov (príloha č. 1, bod O).
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/448/20190801 
   

ZÁKON č. 355/2007 Z. z. (§ 38) v súlade s nariadením vlády SR č. 281/2006 Z. z. ustanovuje: 
Zamestnávateľ je v oblasti ochrany zdravia pred fyzickou záťažou pri práci povinný

 1. zabezpečiť posúdenie fyzickej záťaže pri práci,
 2. usporiadať a vybaviť pracoviská a miesta výkonu práce v súlade s ergonomickými zásadami a požiadavkami fyziológie práce,
 3. dodržiavať limitné hodnoty celkovej a lokálnej fyzickej záťaže zamestnancov,
 4. dodržiavať limitné hodnoty pri manipulácii s bremenami a ďalšie minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri ručnej manipulácii s bremenami podľa osobitného predpisu,
 5. zabezpečiť technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci.
   

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK  
Ak výsledky posúdenia podľa odseku 1 písm. a) preukážu vysokú mieru zdravotného rizika podľa § 31 ods. 4 a 5 (práce zaradené do kategórie 3 alebo 4) z dôvodu fyzickej záťaže, zamestnávateľ je povinný vypracovať prevádzkový poriadok.

Kritériá pre kategorizáciu prác z hľadiska zdravotného rizika pri vystavení fyzickej záťaži pri práci sú upravené v  prílohe č. 1, bod O vyhlášky MZ SR č. 448/2007 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 281/2006 Z. z. ustanovuje: 
minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej je riziko poškodenia zdravia, najmä chrbtice zamestnancov, a na predchádzanie tomuto riziku.

POSUDOK O RIZIKU (§ 5)  
Zamestnávateľ, ktorý nevylúčil ručnú manipuláciu s bremenami, je povinný zabezpečiť, aby táto manipulácia bola pre zamestnancov čo najbezpečnejšia a s najmenším rizikom poškodenia zdravia. V záujme odstránenia alebo zníženia účinkov ručnej manipulácie s bremenami na zdravie zamestnancov je zamestnávateľ povinný pred jej začatím posúdiť riziko pri každom druhu ručnej manipulácie s bremenami so zohľadnením faktorov uvedených v prílohe č. 1  a smerných hmotnostných hodnôt uvedených v prílohe č. 2.

ZDRAVOTNÝ DOHĽAD (§ 5) 
Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zdravotný dohľad, ktorým je posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na ručnú manipuláciu s bremenami so zohľadnením individuálnych rizikových faktorov uvedených v prílohe č. 3 a smerných hmotnostných hodnôt uvedených v prílohe č. 2.

SMERNÉ HMOTNOSTNÉ HODNOTY (Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z. z.)
Na predchádzanie rizikám poškodenia zdravia, ktoré vyplývajú pre zamestnancov vrátane osobitných skupín zamestnancov z ručnej manipulácie s bremenami, sa ustanovujú smerné hmotnostné hodnoty uvedené v prílohe č. 2.

VYHLÁŠKA MZ SR č. 542/2007  Z. z. ustanovuje: 
Táto vyhláška ustanovuje

 1. požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci,
 2. prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov,
 3. prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov,
 4. hodnotenie pracovných polôh z hľadiska fyziológie práce,
 5. opatrenia, ktoré vylúčia alebo znížia na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru zvýšenú fyzickú záťaž pri práci.


Na ochranu zdravia zamestnancov sa ustanovuje:

 • Celková fyzická záťaž zamestnanca nesmie presiahnuť prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2  vyhlášky MZ SR č. 542/2007  Z. z.
 • Lokálna svalová záťaž nesmie presiahnuť prípustné hodnoty lokálnej svalovej záťaže vo vzťahu k svalovým silám a frekvencii pracovných pohybov, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 vyhlášky MZ SR č. 542/2007  Z. z.
 • Požiadavky na pracovné polohy v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci z hľadiska fyziológie práce sú uvedené v prílohe č. 4  vyhlášky MZ SR č. 542/2007  Z. z.
 • Požiadavky na miesto výkonu práce v súvislosti s obmedzovaním zvýšenej fyzickej záťaže pri práci (príloha č. 1 vyhlášky MZ SR č. 542/2007  Z. z.).