Rozhodnutie o uvedení zdravotníckych zariadení do prevádzky

Prostredníctvom tejto služby má žiadateľ možnosť požiadať o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov zdravotníckeho zariadenia do prevádzky.

Služba je určená pre právnickú osobu a fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá je žiadateľom o vydanie rozhodnutia o návrhu na uvedenie priestorov zdravotníckeho zariadenia do prevádzky.

Prejsť na elektronickú službu

Tlačivá pre listinné podanie

Príslušný úrad verejného zdravotníctva vydáva rozhodnutie o uvedení priestorov zdravotníckeho zariadenia do prevádzkyna základe žiadosti, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno, právnu formu, sídlo, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom právnická osoba; meno, priezvisko, obchodné meno, miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ,
 2. meno, priezvisko a bydlisko alebo obchodné meno a miesto podnikania, telefonický kontakt alebo emailovú adresu osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovanej činnosti,
 3. opisom činnosti, ktorá je predmetom posúdenia.

Prílohy:

 • protokol o skúškach pitnej vody ak je prevádzka zásobovaná z vlastného zdroja t. j. prevádzkovateľ zariadenia je súčasne dodávateľom pitnej vody,
 • program monitorovania pitnej vody, ak prevádzka využíva vlastný zdroj vody,
 • prevádzkový poriadok.

Poznámka:
Ak schválenie vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, žiadateľ predloží návrh na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky (bez posudku o riziku), v rámci ktorej sa vykoná objektivizácia faktorov práce a pracovného prostredia, posúdenie rizika a kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík.

V súlade s § 63d ods. 2. zákona č. 355/2007 Z. z. je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika (posudok o riziku) a vypracovanie kategorizácie práce z hľadiska zdravotných rizík najneskôr do 4 mesiacov od začatia svojej činnosti.
Posudok o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika1), 2) s faktormi práce a pracovného prostredia, ktoré sa na danom pracovisku vyskytujú (§ 30 ods. 1 písm. j) vypracovaný pracovnou zdravotnou službou :

 • hluk,
 • vibrácie,
 • ionizujúce žiarenie,
 • elektromagnetické pole,
 • ultrafialové žiarenie,
 • infračervené žiarenie,
 • laserové žiarenie,
 • intenzívne pulzné svetlo,
 • záťaž teplom,
 • záťaž chladom,
 • chemický faktor,
 • karcinogénny a mutagénny faktor,
 • biologický faktor,
 • fyzická záťaž pri práci,
 • psychická pracovná záťaž,
 • zvýšený tlak vzduchu.

V prípade chýbajúcej prílohy alebo iných nedostatkov v žiadosti, budete o tejto skutočnosti upovedomený obdržaním „Výzvy na odstránenie nedostatkov podania“, s vydaním rozhodnutia o prerušení konania.

Ak nebudú nedostatky odstránené v určenej lehote, konanie bude ukončené vydaním „Rozhodnutia o zastavení konania“.

Služba je spojená s povinnosťou uhradenia správneho poplatku.

 • listinné podanie - 50,00 €.
 • elektronické podanie - 25,00 €.

Spôsob úhrady správneho poplatku:

 1. vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:
  • priamo v elektronickej službe
  • prevodom na účet
  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu)
  • zaplatením správneho poplatku do pokladne príslušného úradu verejného zdravotníctva (hotovostne alebo platobnou kartou)
 2. potvrdením o úhrade poplatku z technického zariadenia prevádzkovateľa systému umiestneného na pošte,
 3. prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie eKolok,
 4. na samoobslužných platobných kioskoch.

V prípade, že správny poplatok v stanovenej lehote nebude zaplatený, správny orgán úkon nevykoná a konanie vo veci podľa § 9 zák. č. 145/1995 Z. z. zastaví.

Pred vydaním rozhodnutia sa vykonáva ohliadka priestorov objektov uvádzaných do užívania, ktorá je spojená s vypracovaním zápisnice z ohliadky. Vykonanie ohliadky priestorov je nutné z hľadiska splnenia požiadaviek na prevádzku, vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku verejného zdravotníctva. Ohliadku priestorov zabezpečujú odborní zamestnanci príslušného úradu verejného zdravotníctva.

Zákonná lehota na vybavenie je upravená v zákone o správnom konaní. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, príslušný úrad verejného zdravotníctva rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán. Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.

Rozhodnutie vychádza zo spoľahlivo zisteného skutočného stavu veci.

Rozhodnutie bude zaslané do elektronickej schránky žiadateľa na www.slovensko.sk. V prípade neaktivovanej elektronickej schránky na doručovanie alebo listinného podania bude rozhodnutie zaslané listinnou formou prostredníctvom pošty.

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje inak alebo pokiaľ sa účastník konania odvolania písomne alebo ústne do zápisnice nevzdal. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Odvolanie je možné podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Kontrolná činnosť je vykonávaná formou štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Počas výkonu štátneho zdravotného dozoru bude vyžadovaná zo strany žiadateľa súčinnosť a zároveň bude potrebné doložiť príslušné dokumenty.

Každý subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím podnikateľskej činnosti požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vydanie príslušného rozhodnutia a do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných činností.
V prípade neplnenia alebo porušenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia, sú riešené tieto prípady ako iný správny delikt, čo je dôvod na uloženie pokuty.