Detské potraviny

Detské potraviny (DP), anglicky „baby food“ sú potraviny určené na splnenie osobitných potrieb

  • dojčiat v dobrom zdravotnom stave v čase, keď prestávajú byť dojčené,
  • malých detí v dobrom zdravotnom stave ako doplnok ich stravy a/alebo na ich postupné prispôsobovanie sa bežným potravinám, okrem:
    • potravín spracovaných na báze obilnín a
    • nápojov na báze mlieka a podobných výrobkov určených pre malé deti.

PPP, ktorý umiestni DP na trh v SR, nemá voči ÚVZ SR ani inému orgánu oznamovaciu povinnosť.

Nakoľko EK zatiaľ neprijala delegované nariadenie podľa čl. 11 ods. 1 nariadenia o potravinách pre osobitné skupiny (POS), (čl. 20 ods. 4), požiadavky na PSBO sú naďalej upravené smernicou č. 2006/125/ES transponovanou do  výnosu MP SR a MZ SR 16826/2007-OL (pdf, 436 kB) zmeneného a doplneného v rokoch 2009 (pdf, 191 kB)2010 (pdf, 1.5 MB) a 2014 (pdf, 156 kB) (§ 7 a 8, prílohy č. 9, 12, 13 a 14). Zároveň sú niektoré požiadavky (napr. terminológia) upravené nariadením o POS. V prípade rozporu medzi smernicou (výnosom) a nariadením má prednosť nariadenie.