Časté otázky

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004 definuje materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami (vrátane aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov), ktoré v hotovom stave :

 • sú určené na kontakt s potravinami
  alebo
 • už sú v kontakte s potravinami a sú na tento účel určené
  alebo
 • sa pri nich dá rozumne očakávať, že prídu do kontaktu s potravinami, alebo že pri ich bežných a predvídateľných podmienkach použitia dôjde k prenosu ich zložiek do potravín.

Nariadenie EP a Rady (ES) č. 1935/2004 sa nevzťahuje na :

 • materiály a predmety, ktoré sa dodávajú ako starožitnosti,
 • obalové a povlakové materiály, napr. materiály pokrývajúce kôru syra, spracované mäsové výrobky alebo ovocie, ktoré tvoria súčasť potraviny, a ktoré môžu byť spolu s touto potravinou konzumované
 • pevné verejné alebo súkromné zariadenia na dodávku vody.

Podľa Nariadenia EP a Rady (ES) č. 1935/2004 musia byť materiály a predmety vyrábané v súlade s riadnymi výrobnými postupmi tak, aby za obvyklých a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali do potravín látky v množstvách, ktoré by mohli

 • ohroziť zdravie ľudí
 • spôsobiť neprijateľné zmeny v zložení potravín
 • spôsobiť zhoršenie ich organoleptických vlastností.

Viac informácii na stránke Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami

K materiálom a predmetom, ktoré pri uvedení na trh nie sú v kontakte s potravinami sa pripoja :

 1. slová „na kontakt s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania (napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol
  ikonka pohára s príborom

  (tieto informácie však nie sú povinné pre žiadne predmety, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter zjavne určené na kontakt s potravinami) a
 2. pokiaľ je potrebné, aj konkrétne pokyny, ktoré sa majú dodržiavať pri ich bezpečnom a vhodnom používaní a
 3. meno alebo obchodný názov a v oboch prípadoch adresa alebo sídlo výrobcu, spracovateľa alebo predajcu zodpovedného za umiestnenie na trh v rámci Spoločenstva a
 4. príslušné označenie alebo identifikácia, ktoré umožnia vysledovať materiál alebo predmet a
 5. požiadavky na označovanie aktívnych a inteligentných materiálov a predmetov.

Informácie uvedené v písm. a) (slová „na kontakt s potravinami“ alebo konkrétne označenie ich používania (napr. kávovar, fľaša na víno, polievková lyžica alebo symbol) však nie sú povinné pre žiadne predmety, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter zjavne určené na kontakt s potravinami.
Informácie musia byť uvedené výrazne, zreteľne čitateľné a nezmazateľné.

 • Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov
 • Národné referenčné centrum a laboratórium (NRC a NRL) pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
 • Email: pp.nrc@uvzsr.sk

NRC a NRL pre materiály a predmety prichádzajúce do kontaktu s potravinami plní s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky nasledovné úlohy :

 • na základe požiadaviek fyzických a právnických osôb vykonáva odborné posúdenie zdravotnej  bezchybnosti materiálov a predmetov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami na základe podpornej dokumentácie a laboratórnych analýz,
 • na základe požiadaviek MZ SR – Hlavného hygienika SR pripravuje odborné podklady v danej problematike,
 • zabezpečuje odborné konzultácie v danej problematike pre fyzické a právnické osoby a odborných pracovníkov RÚVZ  v Slovenskej republike,
 • je koordinátorom výkonu úradných kontrol,
 • rieši podnety a sťažnosti spotrebiteľov v danej problematike,
 • pripomienkuje a pripravuje národné a európske práve predpisy v danej problematike.

Okrem ostatných pracovisko aktívne spolupracuje s:

 • Európska  Komisia  – DG SANTE – pracovná skupina pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,
 • Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) – FIP – pracovná skupina pre neplastové materiály a predmety),
 • Rada Európy – CoE - pracovná skupina pre ochranu spotrebiteľov zameraná na potravinárske obalové materiály,
 • Sieť EURL referenčných laboratórií Spoločenstva pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami,
 • Státní zdravotní ústav v Prahe,
 • Školiaci projekt „Better Training for Safer Food“,
 • Syba – obalová asociácia,
 • Školiaci projekt TAIEX, BTSF atď.