Administratívne informácie

Profil verejného obstarávateľa na webovom sídle ÚVO

Profil verejného obstarávateľa

Výberové konania v štátnej službe: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

Postup pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Odkaz na úplné znenie postupu poskytovania informácií

V rámci boja proti korupcii Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne poskytuje verejnosti možnosť prostredníctvom emailovej adresy korupcia@uvzsr.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Metodika pre občana
Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu musí obsahovať skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu niektorého z vyššie uvedených trestných činov, ako aj meno a priezvisko oznamovateľa; inak sa ním Úrad verejného zdravotníctva SR nebude zaoberať. Úrad verejného zdravotníctva SR bude konať len v takých prípadoch, keď v oznámení budú uvedené skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol alebo je, bude spáchaný niektorý z vyššie uvedených trestných činov. Verejnosť môže nahlasovať podozrenie z korupcie, ktorá sa týka činnosti všetkých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR.