Útvary

Definícia

Epidemiológia je medicínsky odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a iných spoločensky závažných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť.

Predmetom činnosti oddelenia

je analýza výskytu chorôb a zdravia populácie, vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a prostredím s dôrazom na zisťovanie faktorov podporujúcich vznik ochorenia, resp. ich príčiny. Študuje vzťahy medzi človekom a prostredím, predovšetkým  so zreteľom na možnosti prevencie hromadného výskytu ochorení.

Predmetom záujmu epidemiológie

sú akútne a chronické choroby a chorobné stavy infekčného a neinfekčného pôvodu, ktoré sú zdravotne, ekonomicky i sociálne závažné.

Predmetom oddelenia epidemiológie

je aj štúdium zdravej populácie, exponovanej rizikám, zamerané na analýzu ochranných faktorov, ktoré môžu zabrániť vzniku ochorenia a pôsobia priaznivo na vývin a zdravie človeka.

Cieľom epidemiológie

je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

Epidemiológia infekčných chorôb je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá najmä teoretickými a praktickými problémami ochrany obyvateľstva pred infekčnými chorobami.

Predmetom štúdia

takto konštituovaného odboru je proces šírenia nákazy, t.j. vzájomné vzťahy prameňa pôvodcu nákazy, uskutočnenia prenosu nákazy, stavu vnímavosti populácie, ako aj rozličných faktorov biologickej, prírodnej a sociálnej povahy a ďalej otázky metodológie preventívnych i represívnych opatrení.

Cieľom epidemiológie infekčných chorôb

je postupné obmedzenie, spomalenie a zastavenie šírenia nákazy.

Náplň práce

Do náplne činnosti práce oddelení epidemiológie patrí najmä:

 • sledovanie, resp. monitorovanie výskytu infekčných chorôb a analýza epidemiologickej situácie,
 • analýza faktorov ovplyvňujúcich vznik, priebeh a následky infekčných chorôb,
 • vykonávanie surveillance vybraných nákaz,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia opatrení, vrátane organizácie a riadenia výkonov špecifickej profylaxie a účasť na ich výkone,
 • plánovanie, vypracovávanie, organizácia, riadenie a koordinácia represívnych protiepidemických opatrení a účasť na ich výkone v ohniskách nákazy,
 • sledovanie a kontrola účinnosti preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení,
 • realizácia transverzálnych a longitudiálnych štúdií s cieľom hodnotiť vývoj epidemiologickej situácie
 • hodnotenie, kontrola a účasť na opatreniach zameraných na prerušenie cesty prenosu pôvodcu nákazy,
 • hodnotenie imunitného stavu obyvateľstva na základe kontrol očkovania, resp. imunologických prehľadov,
 • konzultatívna činnosť na úseku boja proti nozokomiálnym nákazám endogénneho a  exogénneho charakteru,
 • realizovanie odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie v epidemiologickom dohľade a v činnostiach zameraných na kontrolu osôb.

Ďalej do náplne práce oddelení epidemiológie RÚVZ patrí:

 • vykonávať surveillance spoločensky závažných chorôb a chorobných stavov,
 • aktívne usmerňovať a kontrolovať zdravotné riziká,
 • vykonávať konzultatívnu činnosť pre pracovníkov rezortu zdravotníctva a podľa požiadavky aj pre pracovníkov iných rezortov,
 •  podieľať sa na epidemiologickom výskume.

Hygiena detí a mládeže je medicínsky vedný odbor zameraný na primárnu prevenciu v detskom a mladistvom veku, plniaci úlohy verejného zdravotníctva v oblasti ochrany, podpory a rozvoja zdravia detí a mládeže. Sleduje a vyhodnocuje zdravie, psycho-somatický vývoj detí a mládeže, vrátane vysokoškolákov vo vzťahu k determinantom zdravia. Vychádza z poznatkov o zdravotnom stave, prostredí, životnom štýle a o vekových zvláštnostiach jednotlivých etáp vývinu mladej generácie, podmienených morfologickými, fyziologickými a psychologickými osobitosťami detského a dospievajúceho organizmu. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na ovplyvnenie zdravia a životného štýlu mladej generácie.

Náplň činnosti oddelenia:

 • sledovať a hodnotiť pozitívne a negatívne vplyvy životných a pracovných podmienok na vývoj organizmu a jeho zdravotný stav v priestore a čase so zvláštnym zameraním na rizikové faktory vybraných chorôb a chýb
 • študovať vzťahy a súvislosti medzi faktormi životných a pracovných podmienok a zdravotným stavom detí a mládeže, študovať príčiny zmien zdravotného stavu populácie
 • spracovávať, presadzovať a vyhodnocovať opatrenia a programy: ochrany zdravia a zdravého spôsobu života detí a mládeže, všeobecného posilňovania zdravia a zdravého vývoja detí a mládeže, primárnej prevencie vybraných chorôb a chýb
 • vykonávať štátny zdravotný dozor nad vytváraním a ochranou zdravých životných a pracovných podmienok  a nad ochranou zdravia detí a mládeže
 • vykonávať zber, spracovanie, analýzu a prenos informácií z odboru hygieny detí a mládeže a súvisiacich odborov
 • vykonávať výchovu mladej generácie ku zdraviu
 • vykonávať expertíznu a konzultačnú činnosť

 

Činnosť oddelenia hygieny detí a mládeže je v regióne Orava zameraná najmä na výkon štátneho zdravotného dozoru (ŠZD) v zariadeniach detí a mládeže v rozsahu:

detské jasle, predškolské zariadenia – materské školy, základné školy, zariadenia mimoškolskej výchovy (školské kluby detí, strediská záujmovej činnosti), gymnáziá, stredné odborné školy, stredné odborné učilištia, strediská praktického vyučovania a pracoviská praktického vyučovania, vysoké školy, domovy sociálnych služieb pre deti, domovy mládeže pri stredných školách, detské domovy, telovýchovné zariadenia (telocvične, vonkajšie telovýchovné plochy, športoviská, detské ihriská, pieskoviská), zotavovacie podujatia pre deti a mládež (školy v prírode, letné a zimné zotavovacie podujatia), základné umelecké školy, školské stravovacie zariadenia (školské jedálne, bufety, výdajne).

Výkon ŠZD zahŕňa aj odber vzoriek (hotové pokrmy, lahôdkárske výrobky, cukrárenské výrobky, pitná voda, piesok z pieskovísk, stery z pracovného prostredia). 

Rozhodovacia činnosť orgánu verejného zdravotníctva

Pre vydávanie záväzného stanoviska:

 • k územnoplánovacím podkladom, ak boli RÚVZ predložené
 • k územným plánom a k návrhom na územné konanie, k návrhom na kolaudáciu stavieb
 • k návrhom na zmenu v užívaní stavby

 

Pre vydávanie rozhodnutí:

 • na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia, alebo pracovného prostredia o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky
 • schválenie alebo zmenu prevádzkového poriadku
 • o návrhoch na zotavovacie podujatia

 

Ďalšie činnosti:

 • metodická, konzultačná a expertízna činnosť pre právnické a fyzické osoby a ich odborné usmerňovanie v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia detí a mladistvých
 • prešetrovanie podnetov

Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vplyvmi, životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.
Získané poznatky využíva pre hodnotenie a odborné zdravotnícke usmerňovanie kvality životného prostredia a usmerňovanie zdravého spôsobu života obyvateľstva tak, aby sa dosiahla ochrana, podpora a posilňovanie zdravia ľudí.

Náplň práce

 • sledovanie dodržiavania prípustných limitov v zložkách a faktoroch životného prostredia ako je pitná voda, voda na kúpanie, ovzdušie vo vonkajšom a vnútornom prostredí, hluk, vibrácie, elektromagnetické pole z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
 • monitorovanie enviromentálno – zdravotných indikátorov relevantných k zdraviu,
 • určovanie podmienok a hygienických požiadaviek na zriaďovanie a prevádzku zariadení občianskej vybavenosti – predajne, zariadenia, v ktorých sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti,
 • uplatňovanie zásad a hygienických požiadaviek:
  • pri určovaní osobitného režimu území,
  • v procese územného plánovania,
  • pri zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou,
  • pri poskytovaní zdravotníckych, sociálnych, rekreačných a ubytovacích služieb vrátane prevádzky kúpalísk,
  • pre zabezpečenie hygienicky vhodného nakladania s nebezpečnými odpadmi,
  • pri pohrebníctve.
 • v spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb, klinickej medicíny a zdravotnou výchovou sledovať zdravotný stav populácie a navrhovať opatrenia so zameraním na zlepšenie zdravotného stavu populácie,
 • vhodnou formou presadzovať zdravý spôsob života,
 • podieľať sa na plnení úloh a projektov vyhlásených ministerstvom zdravotníctva SR a Úradu verejného zdravotníctva SR na podporu a ochranu zdravia ľudí,
 • vykonávať metodickú a konzultačnú činnosť pre právnické a fyzické osoby,
 • poskytovať poradenstvo širokej verejnosti v oblasti enviromentálneho zdravia,
 • výkon štátneho zdravotného dozoru zameraný na dodržiavanie zákona o ochrane zdravia ľudí a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

Metódy práce

Štátny zdravotný dozor

Terénne prieskumy

Epidemiologické štúdie zdravotného stavu obyvateľstva

Využívanie výsledkov rutinných a cielených sledovaní iných odborov (laboratórne analýzy, demografické štatistické ukazovatele, zistenia iných orgánov a pod.)

Metódy výpočtovej techniky informačného systému

Spolupráca

 • s ostatnými odbormi hygieny a epidemiológie, zdravotnej výchovy a informatiky
 • s klinickými medicínskymi odbormi

Hygiena výživy je samostatný medicínsky odbor v rámci verejného zdravotníctva, ktorý sa zaoberá zdravou výživou obyvateľstva, metódami a podmienkami maximálneho priblíženia výživy fyziologickému optimu, ktoré je možné dosiahnuť v konkrétnych podmienkach životného a pracovného prostredia. Prostredníctvom výživy sa podieľa na riešní ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia obyvateľstva.

Oddelenie zabezpečuje plnenie úloh podľa zákona č. 355/2007 Z. z., v znení jeho zmien a doplnkov, predpisov na jeho vykonanie, zákona o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení jeho zmien a doplnkov a koncepcie odboru hygieny výživy v podmienkach regiónu  a to najmä :

na úseku výživy a hygieny potravín:

 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • sleduje hygienickú problematiku všetkých foriem spoločného stravovania, s ohľadom na výživovú hodnotu, zmyslovú hodnotu s zdravotnú neškodnosť podávaných pokrmov,
 • vykonáva výchovnú a poradenskú činnosť s dôrazom na ovplyvňovanie stravovacích návykov a presadzovanie zásad správnej výživy u obyvateľstva,
 • objektivizuje pozitívne a negatívne faktory výživy, v súvislosti s princípmi ochrany, podpory a rozvoje zdravej výživy,
 • sleduje hygienickú a zdravotnú bezpečnosť a biologickú hodnotu potravinových surovín, polotovarov, hotových výrobkov a pokrmov,
 • sleduje nákazy a otravy z potravín a z pokrmov a vypracováva návrhy opatrení na ich prevenciu,
 • kontroluje kritické kontrolné body systémov správnej výrobnej praxe v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych požiadaviek, týkajúcich sa zdravotného stavu a odbornej spôsobilosti zamestnancov pracujúcich v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • kontroluje úroveň vykonávania sanitácie, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v potravinárskych zariadeniach a v zariadeniach spoločného stravovania,
 • vykonáva poradenskú činnosť s osobitným dôrazom na ochranu potravín a pokrmov pred narušením ich hygienickej a zdravotnej bezpečnosti
 • posudzuje stavebno-technické a prevádzkové podmienky v potravinárskych prevádzkach a v zariadeniach spoločného stravovania, so zameraním na ich umiestnenie, členenie a technické vybavenie s cieľom vytvorenia podmienok na minimalizáciu rizík, ktoré by mohli viesť k narušeniu hygienickej a zdravotnej bezpečnosti potravín a pokrmov,
 • vykonáva a vedie registráciu potravinárskych prevádzok,
 • vykonáva opatrenia na ochranu zdravia, súvisiace so zistením nebezpečných potravín, hotových pokrmov alebo nápojov,
 • vykonáva štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu potravín,
 • zbiera a spracováva údaje z monitoringu výživového stavu obyvateľstva, z monitoringu príjmu vybraných prídavných látok, potravinárskych aróm a kontaminantov potravín a údaje z výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly,
 • prijíma a odovzdáva informácie v súvislosti s výskytom nebezpečných potravín v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a v rámci opatrení národného pohotovostného plánu

 

na úseku hygieny výrobkov bežného používania a kozmetiky:

 • kontroluje obalové materiály a predmety prichádzajúce do styku s potravinami, pokrmami, so zameraním sa na sledovanie a hodnotenie ich zdravotnej bezpečnosti pri priamom alebo nepriamom styku s potravinami a pokrmami,  vykonáva štátny zdravotný dozor nad kozmetickými výrobkami,
 • >vykonáva opatrenia na ochranu zdravia súvisiace so zistením nebezpečných obalových materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami a nebezpečných kozmetických výrobkov,
 • prijíma a odovzdáva informácie o nebezpečných obalových materiáloch a predmetoch prichádzajúcich do styku s potravinami a s pokrmami v rámci rýchleho výstražného systému nad potravinami a krmovinami a o nebezpečných kozmetických výrobkoch, v rámci rýchleho výstražného systému nad kozmetickými výrobkami

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Zaoberá sa:

 • sledovaním a hodnotením vzťahov medzi prácou a pracovným prostredím, podmienkami práce a zdravím
 • usmerňovaním celospoločenskej a zdravotníckej prevencie ochorení a poškodení zdravia v súvislosti s výkonom práce a zohľadnením mimopracovných vplyvov
 • ovplyvňovaním rozvoja a podpory zdravia pracovníkov
 • výkonom štátneho zdravotného dozoru nad ochranou zdravia pri práci

Rieši úlohy:

 • sleduje stav pracovného prostredia a pracovných podmienok
 • hodnotí vplyv faktorov pracovného prostredia na zdravie zamestnancov, analyzuje a hodnotí príčiny vedúce k poškodeniam zdravia faktormi práce a pracovného prostredia
 • zaoberá sa šetrením pracovných podmienok v súvislosti s podozrením na chorobu z povolania, s podozrením na ohrozenie na chorobu s povolania
 • kontroluje dodržiavanie legislatívnych úprav na ochranu zdravia človeka pri práci
 • vykonáva konzultačnú a expertíznu činnosť pre zdravotnícke i nezdravotnícke organizácie za účelom presadzovania a realizácie opatrení primárnej prevencie
 • zaoberá sa riešením podnetov občanov a zamestnancov
 • zúčastňuje sa na projektoch v rámci NPPZ 

V rámci posudkovej činnosti:

 • rozhoduje o návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác,
 • rozhoduje o návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • rozhoduje o návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou,  skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 • rozhoduje o návrhoch na používanie biologických faktorov, návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami vrátane ich použitia pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,
 • rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich užívaní a ak si prevádzka vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia aj o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 • posudzuje územnoplánovacie dokumentácie, územné plány, návrhy na územné konanie, návrhy na kolaudácie stavieb a návrhy na zmenu v užívaní stavieb.

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie oddelenia:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.