Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne

má územnú pôsobnosť pre okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo

RÚVZ DK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je RNDr. Mgr. Mária Varmusová, MPH.

Aktuality