Radiačná ochrana

Podnikanie v oblasti radiačnej ochrany a činnostiach súvisiacich s ionizujúcim žiarením je z pochopiteľných dôvodov silne regulovaným segmentom. 

Dôležitých tém je tu viacero, napr.: oznamovacie povinnosti, skúšky zdrojov žiarenia, odborná príprava, rádionuklidy v stavebníctve.

V položkách nasledujúceho menu nájdete informácie relevantné pre podnikateľov v predmetnej oblasti.

Ďalšou možnosťou je priamo vstup do odbornej sekcie venovanej radiačnej ochrane.