Odborná spôsobilosť pre prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Práca so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je činnosťou, ktorá si vyžaduje štátom overenú odbornú spôsobilosť. 

Podrobnejšie informácie o danej  problematike nájdete na tejto webovej stránke: