Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 189/2023 Z. z.