Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (RÚVZ VK)

má územnú pôsobnosť pre okres Veľký Krtíš.

RÚVZ VK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Slávka Ďurišová.

Aktuality

Späť Výsledky vzoriek - Svetový deň vody 2024

21. marca 2024 sa uskutočnil Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sme odoberali vzorky z individuálnych vodných zdrojov v celkovom počte 222 vzoriek zo studní a vrtov.

Z celkového počtu 222 vzoriek vôd z individuálnych vodných zdrojov, ktoré nám doručili obyvatelia okresu Veľký Krtíš, bolo 95 vzoriek nevyhovujúcich v ukazovateľovi dusičnany čo predstavuje 42,8%. Z rovnakého počtu vzoriek bolo 4 vzorky vyhodnotené ako nevyhovujúce v ukazovateľovi dusitany, čo celkovo predstavuje 1,8%.