Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (RÚVZ VK)

má územnú pôsobnosť pre okres Veľký Krtíš.

RÚVZ VK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Slávka Ďurišová.

Aktuality

Späť Projekt „Viem, čo zjem“

Projekt „Viem, čo zjem“ prichádza do základných škôl, aby žiakov hravou formou motivoval k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporil ich záujem o pohybové aktivity. 

V rámci daného projektu , pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Veľkom Krtíši -Mgr. Simona Sabinovská a Zlatica Foltánová so zapojenou Základnou školou ul. Poľná 1,Veľký Krtíš zrealizovali prednášky v mesiaci marec rozdelené pre1. a 2.stupeň do 4. vyučovacích hodín. 

Zážitkovou formou predstavili žiakom, prečo je dôležité dbať na zdravú výživu . Samozrejme nechýbala ochutnávka ovocia /ktoré zabezpečila škola/.  Pracovníčky RÚVZ priniesli menej známe druhy ovocia a zeleniny, typické pre niektoré krajiny, ktoré žiaci súťažnou formou a ochutnávkou spoznávali, napríklad aj vitamíny A, B, C, D, E, K . Žiaci zážitkovým rozprávaním spoznávali cukry, tuky, bielkoviny a ich vplyv na ľudské telo. 

Téma aj spracovanie prednášok žiakov zaujali a aktívne sa zapájali do vyučovacieho procesu.

A prečo ich to učíme? 

Cieľom je osvojenie si zásad zdravého životného štýlu v detskom veku, čo tvorí predpoklad dobrého zdravia nielen počas detstva a dospievania, ale aj v dospelosti. Jednoducho, čo urobiť, aby sme boli zdraví .