Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši (RÚVZ VK)

má územnú pôsobnosť pre okres Veľký Krtíš.

RÚVZ VK je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je MUDr. Slávka Ďurišová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Veľký Krtíš - 12. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Veľký Krtíš za 12. kalendárny týždeň 2024

 

V 12. kalendárnom týždni 2024 bolo spolu hlásených 425 akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje chorobnosť 2261,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Z toho bolo chrípke podobných (CHPO) 147 ochorení, čo predstavuje chorobnosť 782,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto týždni. Oproti minulému týždňu (11.kalendárny týždeň 2024) je evidovaný 1,3-násobný pokles a vo výskyte ChPO je naopak  zaznamenaný 2- násobný nárast v porovnaní s minulým týždňom. 

Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných (5976,8 /100 000). Priebeh ochorení bol komplikovaný u 96 osôb, čo predstavuje 22,6 % zo všetkých ARO. Komplikácie predstavovali otitídy (38), pnemónie (10) a sínusitídy (48).

Stupeň aktivity: sporadický výskyt, prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu zo strany RÚVZ z dôvodu ochorenia na chrípku a chrípke podobné ochorenia  bolo odporúčané v 2 základných školách v okrese.

V 12. kalendárnom týždni 2024 neboli v okrese Veľký Krtíš hlásené  prípady ochorenia  COVID-19.

                 

MUDr. Slávka Ďurišová
Regionálna hygienička 
Regionálny úrad so sídlom vo Veľkom Krtíši