História verejného zdravotníctva v okrese Veľký Krtíš

Okres Veľký Krtíš sa nachádza v južnej časti stredného Slovenska v Banskobystrickom kraji a svojou južnou hranicou susedí s Maďarskou republikou. Rozloha okresu je 842 km2 a v súčasnej dobe tu žije 45 280 obyvateľov. Okresné mesto Veľký Krtíš má cca 15 000 obyvateľov. Samotný názov Krtíš (Curtus) sa prvýkrát uvádza v listine, vydanej kráľovskou kanceláriou dňa 9. septembra 1245. V 15. storočí dostala obec Curtus, spomínaná v historických prameňoch aj ako Kurtus, Kurthes, prívlastok Veľký. Následkom útokov Turkov bola obec v polovici 17. storočia úplne zničená a vyľudnená až do roku 1680. K úbytku obyvateľstva prispievali tiež časté epidémie (mor, cholera).

Nová etapa vývoja začala po roku 1945. Okresným mestom bol v tom čase Modrý Kameň. V roku 1950 začali vo Veľkom Krtíši stavať banícke mestečko, tzv. sídlisko. V okrese Modrý Kameň pracovalo len niekoľko lekárov, ktorí poskytovali zdravotnú starostlivosť v nevyhovujúcich podmienkach v nevybavených ordináciách. Oproti iným okresom tu bola pomerne vysoká úmrtnosť, chýbala tu nemocnica.

Po prijatí zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti vznikla aj v tomto okrese Okresná hygienicko-epidemiologická stanica v Modrom Kameni. Prvým okresným hygienikom bol MUDr. Alexander Kossár, ktorý do konca roka 1951 pôsobil ako praktický lekár v Neninciach. Podľa vyjadrení pamätníkov začiatkom roka 1952 absolvoval niekoľkomesačnú stáž na Karlovej univerzite v Prahe. OHES vo svojich začiatkoch sídlila na najvyššom poschodí v budove nad námestím v Modrom Kameni, kde dodnes funguje zdravotné stredisko. Neskoršie sa OHES presťahovala do väčších a vyhovujúcejších priestorov na hrade Modrý Kameň. Pod vedením MUDr. Rakovského vznikli laboratóriá - malé chemické laboratórium, kde sa vykonávali jednoduché rozbory vôd a mikrobiologické laboratórium, ktoré slúžilo aj na vyšetrovanie biologického materiálu pre lekárov pôsobiacich v okrese. V laboratóriách boli zamestnaní traja laboranti a jedna pomocná sila.

Rok 1960 priniesol útlm ťažby v uhoľných baniach a stagnáciu okresu. Zmenilo sa územno-správne členenie, okres Modrý Kameň bol zrušený a jeho územie bolo pripojené k väčším územným celkom. Upadal hospodársky i kultúrny život.

V tomto roku bola aj hygienicko-epidemiologická stanica s jej niektorými zamestnancami presunutá do Lučenca a v Modrom Kameni ostalo malé vysunuté pracovisko. V roku 1962 sa MUDr. Alexander Kossár po smrti MUDr. Karola Tildyho stal riaditeľom hygienicko-epidemiologickej stanice v Lučenci.

V roku 1968 sa rozhodlo o obnovení okresu, ktorého sídlom bol určený Veľký Krtíš, spĺňajúci predpoklady ďalšieho rozvoja osídlenia. Rozvíjali sa ďalšie priemyselné odvetvia. Popri baníctve to bol strojárenský, textilný, potravinársky priemysel, stavebníctvo a iné. Starostlivosť o zdravie ľudu bola jednou zo základných úloh, lebo situácia v zdravotníctve v novovytvorenom okrese bola pomerne kritická. Ukončila sa výstavba nemocnice, jej plná prevádzka bola začatá v roku 1967 a v roku 1968 sa jej súčasťou stala aj Okresná hygienická stanica.

Začiatky po zriadení OHS boli zložité. Počiatočné ťažkosti prekonávali spolu okresná hygienička MUDr. Božena Tvrdá spolu s tromi pracovníkmi. Do konca roka 1968 bola OHS zriadená v  provizórnych priestoroch, činnosti pomáhali vykonávať na čiastočné úväzky aj pracovníci z OHS Lučenec. Postupne sa počet zamestnancov zvyšoval a OHS dostala samostatné priestory v malej prízemnej budove v areáli nemocnice. Svoju bežnú činnosť vykonávali v zmysle vtedy platného zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu. Pamätníci spomínajú aj na výnimočné udalosti ako napríklad epidémia týfusu v cigánskej osade, v roku 1970 boli dvaja zamestnanci OHS vyslaní na výpomoc do vtedajšieho východoslovenského kraja pri likvidácii cholerovej epidémie, nepretržité služby pri výskyte slintačky v roku 1973, kedy zamestnanci OHS Veľký Krtíš vypomáhali aj v okrese Nové Zámky, alebo výpomoc pri povodniach v Komárne.

V roku 1974 bola ukončená prístavba k budove OHS a po vzniknutí nových priestorov tak boli vytvorené podmienky na prijatie nových odborných zamestnancov. Záznamy zachované z tých čias nám ukazujú, že zamestnanci sa popri plnení pracovných povinností aktívne zúčastňovali spoločenských aktivít v zmysle vtedajšej ideológie. Zachované kroniky dokumentujú brigády na skrášľovaní pracovného prostredia aj mesta, soboty pracovnej cti, oslavy MDŽ, prvomájové oslavy, rôzne športové podujatia, Brigády socialistickej práce, Maturitu odborára, ale aj spoločné prežívanie rodinných udalostí, ako boli svadby, narodenia detí, životné jubileá, pozdravy z dovoleniek.

Po zmene politicko-ekonomického systému na prelome rokov 1989/90, došlo k zmene aj v jestvujúcich štruktúrach zdravotníctva.

Od 1.3.1990 bol novým riaditeľom OHS menovaný MUDr. Dušan Kulla.
Zákonom č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, sa s platnosťou od 1.1.1992 z Okresnej hygienickej stanice stal samostatný právny subjekt, štátna rozpočtová organizácia Ústav hygieny a epidemiológie Veľký Krtíš. Opäť dochádza k doplneniu stavu zamestnancov o ďalších odborníkov. Pod vedením Ing. Magdalény Kovácsovej sa začalo budovať malé chemické laboratórium určené najmä na rozbory vôd.

Vtedy už prebiehala rekonštrukcia „bloku č. 5“ na Baníckej ulici, kde sa pripravovali vhodnejšie priestory pre ústav a 19. mája 1993 bola budova, v ktorej sídlime dodnes, slávnostne uvedená do používania. Vytvorilo sa tak vyhovujúcejšie pracovné prostredie pre zamestnancov a zároveň aj podmienky na vybudovanie chemických a neskoršie aj mikrobiologických laboratórií.

Podľa zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí Ministerstvo zdravotníctva SR z Ústavu hygieny a epidemiológie Veľký Krtíš zriadilo s účinnosťou od 1. januára 1995 Štátny zdravotný ústav so sídlom vo Veľkom Krtíši.

Dňom 29.4.1999 bol za riaditeľa ŠZÚ vymenovaný MUDr. Ľudovít Šebök. V tomto roku začalo naplno svoju prevádzku nové oddelenie - Poradenské centrum podpory zdravia a Zdravotná výchova, ktorej prvým vedúcim sa stal MUDr. Dušan Kulla.

V priebehu roka 2001 bola v ústave rozhodnutím MZ SR ukončená prevádzka oddelenia chemických analýz. Vzorky na vykonávanie chemických analýz z nášho okresu sme vozili na spracovanie do laboratórií ŠZÚ v Lučenci. Koncom roka 2003 bola v ústave zrušená aj prevádzka laboratórií mikrobiológie životného prostredia. Od roku 2004 všetky vzorky odobrané v našom okrese vozíme na spracovanie do laboratórií RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici.

Začiatkom roka 2004 nás opäť čakala zmena v názve - Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši bol zriadený s účinnosťou od 1.1.2004 podľa § 21 zákona 578/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí. Tento rok znamenal aj zmenu v zaradení zamestnancov. V období apríla a mája prešli výberovým konaním do štátnej služby zamestnanci vykonávajúci činnosti v zmysle zákona č. 372/2004 o štátnej službe. Ostatní boli zaradení ako zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme.

MUDr. Ľudovít Šebök dňom 1.6.2005 odišiel do dôchodku a vedením úradu bol týmto dňom poverený MUDr. Dušan Redovjan, ktorý v úrade dovtedy riadil oddelenie epidemiológie. Pre zdravotné problémy vykonával svoju funkciu len krátke obdobie.

Od 26.6.2005 až do 31.6.2007 bol vedením úradu poverený MUDr. Ján Lupták, vedúci oddelenia PPL z RÚVZ Lučenec a od 1.7.2007 bola vedením úradu poverená MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH, vedúca služobného úradu a regionálna hygienička z RÚVZ so sídlom v Lučenci.

V tomto čase už prebiehal v ÚVZ SR so sídlom v Bratislave konkurz na obsadenie miesta riaditeľa RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši a dňom 1.8.2007 bol do tejto funkcie menovaný MUDr. Štefan Štulrajter.

Jeho pôsobenie v tejto funkcii ale trvalo iba do začiatku marca 2010, kedy nečakane po krátkej chorobe zomrel. Vedením úradu bola od 9.3.2010 poverená Ing. Anna Nikolová, MPH, vedúca osobného úradu a HTČ. Po úspešnom absolvovaní konkurzu bola s platnosťou od 15.6.2010 na miesto regionálnej hygieničky a vedúcej služobného úradu vymenovaná MUDr. Slávka Ďurišová.

Oddelenia úradu po všetkých zmenách a redukciách, ktoré sa pravidelne diali počas ostatných rokov máme vybavené minimálnym počtom zamestnancov, sme najmenší regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR. Stav zamestnancov sa od čias, keď sme mali funkčné chemické aj mikrobiologické laboratóriá znížil na polovicu.

V terajšej podobe zabezpečujú plnenie úloh Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši regionálna hygienička MUDr. Slávka Ďurišová, vedúca osobného úradu, HTČ a zástupkyňa regionálnej hygieničky Ing. Anna Nikolová, MPH, vedúca oddelenia hygieny životného prostredia Ing. Magdaléna Kovácsová, vedúca oddelenia preventívneho pracovného lekárstva Mgr. Zdenka Kováčová, vedúca oddelenia hygieny výživy MVDr. Erika Felberová, vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže Ing. Adriena Balíková, MPH, epidemiológia pracuje pod vedením PhDr. Márii Kotorovej a oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu vedie Mgr. Zdenka Kováčová.