Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Kvalita vody vo Vodnej nádrži Duchonka august. 2023

 

Vodná nádrž  DUCHONKA

 

je hradená vodná nádrž viacúčelová, s neorganizovanou formou rekreácie. VN Duchonka nie je voda určená na kúpanie, ktorá by bola vyhlásená príslušným orgánom štátnej vodnej správy ako voda určená na kúpanie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).

VN Duchonka nie je prírodným kúpaliskom podľa § 19 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z., pretože prírodné kúpalisko podľa uvedeného predpisu je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa. Požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č.  308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.“).

Ide o prírodnú vodnú plochu, na ktorej nie je zabezpečený dozor plavčíkmi a chýba tu i ďalšie vybavenie a služby vyžadované podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. (toalety, sprchy, poskytovanie prvej pomoci).  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch sleduje kvalitu vody vo Vodnej nádrži Duchonka v každej letnej sezóne, vzhľadom k tomu, že VN využíva väčšie množstvo ľudí na kúpanie na vlastné riziko. Vzorky vody sú odoberané v letných mesiacoch (jún, júl, august) z troch odberových miest – veľká pláž, malá pláž a hrádzny múr.

Prvé vzorky vody pred začiatkom letnej sezóny roku 2023 boli odobraté dňa 12.6.2023 a vyšetrené boli laboratórnym pracoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - analýzou týchto vzoriek vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z.z., zistená bola znížená priehľadnosť vody.

Ďalšie vzorky vody zo všetkých odberových miest boli odobraté dňa 10.7.2023, zistená bola nízka priehľadnosť vody a prekročená bola medzná hodnota farby. Čo sa týka cyanobaktérií a chlorofylu a – hodnoty vykazujú prípustnú kvalitu vody v II. stupni hodnotenia s tým, že neodporúčame kúpanie v tejto vode pre deti, alergikov a osoby s oslabenýmn imunitným systémom.    

Dňa 14.8.2023 boli odobraté ďalšie vzorky vody zo všetkých troch odberových miest v rámci VN Duchonka – vyšetrením vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z., zistená bola znížená priehľadnosť vody.

Kvalita vody na kúpanie v okrese Topoľčany