Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany za 6. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Topoľčany za 6. kalendárny týždeň


v okrese Topoľčany sme v 6. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti  na ARO a CHPO o 21,60% oproti predchádzajúcemu  kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 591 akútnych  respiračných ochorení (chorobnosť 1276,4/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 58 ochorení(chorobnosť 125,3/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je  9,81%  z počtu všetkých hlásených ARO
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0 – 5 ročných (3886,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) a 6 – 14 ročných (3452,7/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný u 1 pacienta.
Ochorenia hlásilo 62 % praktických lekárov pre deti a dorast a 68 % lekárov pre dospelých.
Sentinelovými lekármi bolo v tomto kalendárnom týždni odobratých 8 materiálov z toho 7 bolo pozitívnych na chrípku typu A. V 6.  kalendárnom týždni bol výchovno-vzdelávací proces prerušený v 2 MŠ a 1 ZŠ.

 

Stručný komentár k  prípadom SARI – negat.
COVID-19: v 6. kal. týždni sme v okrese Topoľčany nevykazovali žiadne pozitívne prípady ochorenia COVID-19.

Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany