Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany za 15. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Topoľčany za 15. kalendárny týždeň

 

V okrese Topoľčany sme v 15. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti  na ARO a CHPO o 4,4% oproti predchádzajúcemu  kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 329 akútnych  respiračných ochorení (chorobnosť 737,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) z toho na chrípku a CHPO bolo hlásených 13 ochorení(chorobnosť 24,7/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov), čo je  3,34%  z počtu všetkých hlásených ARO
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0 – 5 ročných (1899,3/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) a  15 – 19 ročných (1358,1/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).
Priebeh ochorenia bol komplikovaný  u 2 pacientov (otitídy).
Ochorenia hlásilo 62% praktických lekárov pre deti a dorast a 64 % lekárov pre dospelých.
Sentinelovými lekármi nebol v tomto kalendárnom  týždni odobratý  materiál.
V 15.  kalendárnom týždni nebol výchovno-vzdelávací proces prerušený v žiadnej ZŠ a MŠ.

Stručný komentár k  prípadom SARI – negat.
COVID-19: v 15. kal. týždni sme v okrese Topoľčany nevykazovali žiadne pozitívne prípady ochorenia COVID-19.

Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany