Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch (RÚVZ TO)

má územnú pôsobnosť v okrese Topoľčany.

RÚVZ TO je rozpočtová organizácia, ktorá je finančnými vzťahmi napojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva, riadi a za jeho činnosť zodpovedá regionálny hygienik, ktorý je zároveň aj generálnym tajomníkom služobného úradu.

Regionálnou hygieničkou je Mgr. Andrea Ondrušová.

Aktuality

Späť 4. marec je Svetový deň obezity aj na RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch

4. marec je Svetový deň obezity
aj na RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch možno začať svoju cestu za zdravím

 

Svetový deň obezity upriamuje pozornosť na rastúcu epidémiu nadváhy a obezity a potrebu jej lepšej prevencie a liečby vo svete. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita jednou z najväčších výziev nového tisícročia a stala sa závažným verejno-zdravotným, ekonomickým a sociálnym problémom. Podľa predpokladov postihne táto choroba do roku 2030 viac ako polovicu európskej populácie. Aj na Slovensku je obezita jedným z vážnych problémov populácie. Nadváhou u nás trpí okolo 78 % mužov a zhruba 51 % žien.
Svetový deň obezity je upriamený na riešenie globálnej epidémie obezity. Podporuje riešenia, ktoré majú pomôcť jednotlivcom dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť, poprípade podstúpiť správnu liečbu a zvrátiť komplikácie spojené s týmto ochorením. Dôležité je taktiež zvýšiť povedomie o tomto ochorení, o príčinách vzniku a možných komplikáciách. Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory životného štýlu, sociokultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické. U obézneho pacienta existuje zvýšené riziko vzniku niektorých chronických – neprenosných ochorení napríklad: diabetes mellitus typu 2, kardiovaskulárne choroby, hypertenzia, cievna mozgová príhoda alebo rôzne formy rakoviny. V súčasnosti je potrebné, aby populácia porozumela základným príčinám vzniku obezity a potrebným opatreniam, ktoré ju pomôžu v populácií znižovať. Na predchádzanie jej vzniku je dôležité mať správne stravovacie návyky a vykonávať pravidelnú pohybovú aktivitu.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch ponúka viacero možností, ako začať so zmenou svojho životného štýlu. Radi Vás privítame na poradni zdravia alebo v poradni zdravej výživy, kde Vám poskytneme poradenstvo v oblasti zdravej výživy, prevencie kardiovaskulárnych ochorení a iných civilizačných ochorení. Poskytneme Vám viacero meraní (antropometriu, biochémiu, krvný tlak, analýzu tela). V prípade záujmu kontaktujete nás na tel. čísle 038/53 727 23, alebo mailom  to.pz@uvzsr.sk.

oddelenie Podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch
Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
tel.: 038/53 727 23
mail: to.pz@uvzsr.sk