Aktuality

Späť Svetový deň vody 23.marec 2023

SVETOVÝ DEŇ VODY
22. MAREC

 

Témou Svetového dňa vody v roku 2023 je
„URÝCHLENÁ ZMENA“.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch

Stummerova ul. 1856

bude

dňa 22. marca 2023 (t.j. v stredu)

od 8.00 hod. do 14.00 hod.

                      v zasadačke budovy RÚVZ so sídlom v Topoľčanoch                      
na Stummerovej ulici č. 1856)

poskytovať :

- orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody pomocou testovacích indikátorových prúžkov v ukazovateľoch

dusičnany a dusitany

 - potrebné je priniesť cca 100 ml vody v čistej fľaši

DOPORUČENIE:
NÁDOBU, V KTOREJ PRINESIETE VODU, JE POTREBNÉ OZNAČIŤ MENOM, MIESTOM ODBERU
A PRIDAŤ TELEFÓNNE ČÍSLO


- informácie o význame vody pre zdravie človeka a v potravinovom reťazci

- poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody zo zdrojov využívaných na individuálne a hromadné zásobovanie

- poradenstvo v oblasti ochrany vodných zdrojov

- poradenstvo v oblasti stavebno-technického stavu domových studní

- poradenstvo vo veciach čistenia a likvidácie odpadových vôd z domácností

 

VYŠETROVAŤ SA BUDÚ VZORKY VODY

IBA Z DOMOVÝCH STUDNÍ

A Z OKRESU TOPOĽČANY

Voda z verejných vodovodov je pravidelne kontrolovaná prevádzkovateľmi vodovodov i RÚVZ a to v celom rozsahu ukazovateľov podľa vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, vyšetrenie obsahu dusičnanov a dusitanov
je preto zbytočné.


DOPORUČENIE:
NÁDOBU, V KTOREJ PRINESIETE VODU, JE POTREBNÉ OZNAČIŤ MENOM, MIESTOM ODBERU A PRIDAŤ TELEFÓNNE ČÍSLO