Aktuality

Späť Kvalita vody vo Vodnej nádrži Duchonka august. 2023

 

Vodná nádrž  DUCHONKA

 

je hradená vodná nádrž viacúčelová, s neorganizovanou formou rekreácie. VN Duchonka nie je voda určená na kúpanie, ktorá by bola vyhlásená príslušným orgánom štátnej vodnej správy ako voda určená na kúpanie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).

VN Duchonka nie je prírodným kúpaliskom podľa § 19 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z., pretože prírodné kúpalisko podľa uvedeného predpisu je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa. Požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č.  308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.“).

Ide o prírodnú vodnú plochu, na ktorej nie je zabezpečený dozor plavčíkmi a chýba tu i ďalšie vybavenie a služby vyžadované podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. (toalety, sprchy, poskytovanie prvej pomoci).  

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch sleduje kvalitu vody vo Vodnej nádrži Duchonka v každej letnej sezóne, vzhľadom k tomu, že VN využíva väčšie množstvo ľudí na kúpanie na vlastné riziko. Vzorky vody sú odoberané v letných mesiacoch (jún, júl, august) z troch odberových miest – veľká pláž, malá pláž a hrádzny múr.

Prvé vzorky vody pred začiatkom letnej sezóny roku 2023 boli odobraté dňa 12.6.2023 a vyšetrené boli laboratórnym pracoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - analýzou týchto vzoriek vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z.z., zistená bola znížená priehľadnosť vody.

Ďalšie vzorky vody zo všetkých odberových miest boli odobraté dňa 10.7.2023, zistená bola nízka priehľadnosť vody a prekročená bola medzná hodnota farby. Čo sa týka cyanobaktérií a chlorofylu a – hodnoty vykazujú prípustnú kvalitu vody v II. stupni hodnotenia s tým, že neodporúčame kúpanie v tejto vode pre deti, alergikov a osoby s oslabenýmn imunitným systémom.    

Dňa 14.8.2023 boli odobraté ďalšie vzorky vody zo všetkých troch odberových miest v rámci VN Duchonka – vyšetrením vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z., zistená bola znížená priehľadnosť vody.

Kvalita vody na kúpanie v okrese Topoľčany