Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany za 48. týždeň

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v okrese Topoľčany za 48. kalendárny týždeň

 

V okrese Topoľčany sme v 48. kalendárnom týždni zaznamenali nárast chorobnosti  na ARO a CHPO o 2,95% oproti predchádzajúcemu  kalendárnemu týždňu. Spolu bolo hlásených 418 akútnych  respiračných ochorení (chorobnosť 937,5,/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov). Z toho na chrípku a CHPO bolo hlásené 1 ochorenie (chorobnosť 2,2/100000 osôb v starostlivosti  hlásiacich lekárov), čo je  0,23%  z počtu všetkých hlásených ARO.
Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola v skupine 0 – 5 ročných (3754,4/100000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov) a 15 – 19 ročných (2663,9/100 000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov).
Priebeh ochorenia  nebol komplikovaný u žiadnej osoby.
Ochorenia hlásilo 62 % praktických lekárov pre deti a dorast a 64 % lekárov pre dospelých.
Sentinelovými lekármi bol v tomto kalendárnom týždni odobratý 1 materiál ktorý bol negatívny.
Z dôvodu  zvýšeného výskytu  ARO a CHPO  bol v 48.  kalendárnom týždni výchovno-vzdelávací proces prerušený v 2 kolektívnych zariadeniach: 2x MŠ .

Stručný komentár k  prípadom SARI – negat.
COVID-19: Za 48. kal. týždeň sme v okrese Topoľčany vykazovali 10 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 u 7 žien a  3 mužov, z toho 1 osoba očkovaná 3 dávkami vakcíny, 2 osoby očkované 2 dávkami vakcíny a 7 neočkovaných . Z celkového počtu ochorení sme zaznamenali 3 reinfekcie a 3 hospitalizácie v nemocnici. Úmrtie sme tento týždeň hlásene nemali

Epidemiologická situácia v okrese Topoľčany