Aktuality

Späť Postup pri sanácii zaplavenej studne

Pri záplave alebo inom znečistení individuálneho zdroja pitnej vody (studne) je možné pristúpiť k jej sanácii (vyčisteniu a znovuuvedeniu do použiteľného stavu) až vtedy, keď to dovolia vonkajšie podmienky (opadnutie povrchovej vody, odstránenie nánosov a pod.) a tiež až dôjde k poklesu zvýšenej hladiny podzemných vôd. Pokiaľ nebola studňa (napr. pri povodni) priamo zasiahnutá, stačí vykonať revíziu zdroja a okolia studne, vykonať jednorazovú  silnú dezinfekciu a nechať urobiť rozbor vody. Pokiaľ bola studňa povodňou zasiahnutá, je väčšinou nutné urobiť kompletnú sanáciu.  

POSTUP PRI VYKONÁVANÍ SANÁCIE STUDNE :

 1. Keď odstraňujeme následky záplav, môžeme s asanáciou začať až po opadnutí povodňovej vlny a pri poklese hladiny podzemných vôd. Mechanicky očistíme z vonkajšej strany steny telesa studne (nad terénom), okolie studne a čerpadlo od nánosov bahna a nečistôt a opravíme poškodené časti poklopu studne. Dôkladne opláchneme čistou vodou najlepšie pod tlakom.
 2. Odstránime poklop a otvoríme studňu.
 3. Nainštalujeme čerpadlo na čerpanie vody (kalové).
 4. Pokiaľ ide o silne znečistenú studňu napr. zaplavenú bahnom, vyčerpáme celý objem vody.
 5. Pred vstupom do studne pomocou detektora alebo sviečky zistíme, či nie sú v studni jedovaté plyny – pokiaľ áno, do studne nevstupujeme. Konkrétne je potrebné spustiť zapálenú sviečku až na dno studne – v prípade bezkyslíkového prostredia sviečka zhasne. V prípade výskytu jedovatých plynov (napr. metánu) dôjde k oživeniu intenzity plameňa sviečky.
 6. Dôkladne mechanicky  (napr. kartáčom) očistíme vnútorné steny studne, čerpadlo a dno studne. Dôkladne opláchneme čistou vodou a vodu opäť vyčerpáme. Všetku vyčerpanú vodu odvádzame do dostatočnej vzdialenosti od studne po sklone terénu, aby sa zabránilo druhotnému znečisteniu vody v studni, ale aj okolitých studní. Ak to nie je možné alebo ak voda obsahuje vysokú koncentráciu dezinfekčného prípravku, je potrebné túto vodu odviezť do čistiarne odpadových vôd, aby nedošlo k poškodeniu vonkajšieho pôdneho prostredia.
 7. Umyjeme vnútorné steny studne a čerpadlo koncentrovanejším roztokom dezinfekčného prípravku, ktorý obsahuje chlór (napr. 2,5 % roztokom prípravku SAVO – pričom 0,5 l SAVA nalejeme do 20 litrov vody). Pozor – musí sa pracovať v rukaviciach!
 8. Dezinfekčný roztok necháme na stenách pôsobiť najmenej 1 hodinu, potom opláchneme vnútorné steny čistou vodou a vodu znova odčerpáme.
 9. U  studní nezasiahnutých povodňovou vlnou odčerpáme vodu zo studne asi na l m výšky vodného stĺpca. Prechlórujeme vodu dezinfekčným prípravkom (SAVO na pitnú vodu), vymyjeme steny spätným prúdom silne prechlórovanej vody. Vyčerpáme všetku vodu zo studne.
 10. Odstránime zostávajúci štrk a hrubozrnný piesok, vyberieme bahno a kal, prípadne iné nečistoty a vyčistíme dno studne. Očistíme aj vtokové otvory na dne studne.
 11. Vyspravíme spáry medzi skružami cementovou maltou.
 12. Vykonáme konečné umytie stien a dna studne, vodu vyčerpáme.
 13. Na dno studne dáme nový štrk alebo hrubý piesok. Ak to nie je možné, dáme dôkladne prepraný starý štrk.
 14. Necháme studňu naplniť vodou a v prípade, že je voda stále zakalená, pokračujeme v čerpaní až do odstránenia zákalu.
 15. Demontujeme čerpadlo (kalové).
 16. Pridáme dezinfekčný prostriedok na konečnú dezinfekciu pitnej vody (napr. SAVO na pitnú vodu)  podľa návodu. Po niekoľkých hodinách odpustíme trochu vody, aby sme zadezinfikovali aj rozvodné potrubie.
 17. Uzavrieme studňu betónovým alebo iným vhodným poklopom (napr. liatinovým). Asanujeme a upravíme okolie studne podľa  STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania vodou najmenej do vzdialenosti 10 m.
 18. Asi za 2 až 3 týždne necháme urobiť rozbor pitnej vody aspoň v rozsahu minimálneho rozboru.

Vyššie popísaný spôsob je možné použiť u kopaných studní. Pri studniach vŕtaných a vbíjaných  je možné maximálne vodu vyčerpať a zadezinfikovať.

DOPORUCENÝ POSTUP BEŽNEJ DEZINFEKCIE PITNEJ VODY :

Na dezinfekciu pitnej vody sa používa prípravok SAVO na pitnú vodu (chemicky  - chlórňan sodný). Dávkuje sa 9 ml SAVA (objem vnútrajška šroubového uzáveru klobúčika fľaše resp. cca ½ dcl)  na l m3  vody v studni. Najskôr sa dezinfekčný prostriedok nariedi v asi 8 litroch vody a potom sa skropí hladina vody v studni.  Najvhodnejšie je použiť krhlu na polievanie. Pre priamu konzumáciu vody sa doporučuje vyčkať niekoľko hodín, až sa stratia aj zbytky chlórovej príchute.  

U vbíjaných studní sa predpokladá objem asi 1 m3 vody.

Doporučujeme dôsledne dodržiavať uvedené postupy hlavne v prípade, ak ide i jediný zdroj vody určený na individuálne zásobovanie vodou a nie je k dispozícii verejný vodovod.

 • do času vyčistenia studne a jej následnej dezinfekcie vodu zo studne nepoužívať na pitie a varenie,
 • na úžitkové účely používať vodu nezakalenú a len po prevarení (po dobu min. 10 min. varu),
 • do času úpravy studne zabezpečiť náhradné dodávanie pitnej vody – napr. nákupom balenej stolovej vody.