Aktuality

Späť Kvalita vody vo Vodnej nádrži Duchonka - 04.08.2022

Vodná nádrž DUCHONKA

je hradená vodná nádrž viacúčelová, s neorganizovanou formou rekreácie. VN Duchonka nie je voda určená na kúpanie, ktorá by bola vyhlásená príslušným orgánom štátnej vodnej správy ako voda určená na kúpanie podľa § 19 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“).

VN Duchonka nie je prírodným kúpaliskom podľa § 19 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z., pretože prírodné kúpalisko podľa uvedeného predpisu je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa. Požiadavky na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku sú stanovené vo vyhláške MZ SR č.  308/2012 Z.z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku (ďalej len „vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z.“).

Vodná nádrž Duchonka je prírodná vodná plocha, na ktorej nie je zabezpečený dozor plavčíkmi a chýba tu i ďalšie vybavenie a služby vyžadované podľa vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z.z. (toalety, sprchy, poskytovanie prvej pomoci).

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch sleduje kvalitu vody vo Vodnej nádrži Duchonka v každej letnej sezóne, vzhľadom k tomu, že VN využíva väčšie množstvo ľudí na kúpanie na vlastné riziko. Vzorky vody sú odoberané v letných mesiacoch (jún, júl, august) z troch odberových miest – veľká pláž, malá pláž a hrádzny múr.

Prvé vzorky vody v letnej sezóne 2022 boli odobraté dňa 1.6.2022 a vyšetrené boli laboratórnym pracoviskom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre - analýzou týchto vzoriek vody nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov podľa Prílohy č. 1 k vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z.z.

Ďalšie vzorky vody boli odobraté 11. a 18.7.2022 zo všetkých troch odberových miest vo VN Duchonka. Pri odbere týchto vzoriek vody bol na hladine vody zistený výskyt vodného kvetu, voda mala zelené zafarbenie a nízku priehľadnosť. Vodný kvet bol voľným okom najviac pozorovaný na malej a veľkej pláži ale i pri hrádznom múre. Na základe výsledkov rozboru týchto vzoriek vody sme prostredníctvom obce Prašice, úradnej webovej stránky i regionálnej tlače verejnosť upozornili, že voda vo VN Duchonka nie je vhodná na kúpanie pre prekročenie medzných hodnôt v ukazovateľoch cyanobaktérie a chlorofyl-a, ustanovených vyhláškou MZ SR č. 308/2012 Z.z.

Vodný kvet tvoria premnožené a nahromadené mikroorganizmy, najmä riasy a sinice, teda cyanobaktérie, tvoriace vločky alebo zhluky kolónií, ktoré sú nahromadené na vodnej hladine alebo sú vo vode rozptýlené. Vodný kvet býva najčastejšie zelenej a modrozelenej farby. K rozvoju vodného kvetu a zvýšenému výskytu siníc prispieva dlhotrvajúce slnečné a teplé počasie bez zrážok.

Premnoženie siníc znamená väčšie zdravotné riziko než premnoženie rias. Sinice môžu u detí, alergikov alebo u osôb s oslabenou imunitou spôsobiť dýchacie problémy, kožné vyrážky či zápaly očných spojiviek. Po prehltnutí väčšieho množstva vody môžu vyvolať aj črevné problémy, kŕče a nevoľnosť. Aj keď nie všetky sinice produkujú toxické a alergizujúce látky, riziko sa zvyšuje s dĺžkou pobytu vo vode a opakovaným kúpaním sa viac dní po sebe.

Aktuálne výsledky vyšetrenia vzoriek vody odobratých z VN Duchonka dňa 26.7.2022 ukazujú ustupujúci vodný kvet, vizuálne síce bolo pri odbere pozorovateľné premnoženie cyanobaktérií a znížená priehľadnosť vody, biologické a mikrobiologické vyšetrenie vody nepreukázalo prekročenie medzných hodnôt sledovaných ukazovateľov. Dá sa konštatovať prípustná kvalita vody s tým, že z hľadiska ochrany zdravia ľudí naďalej neodporúčame kúpanie vo vode pre deti, osoby s alergickými ochoreniami a osoby s oslabenou imunitou.