Konzultačné a poradenské služby

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, ul. Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota v súlade s Uznesením vlády SR č. 51/2019 úloha B.9 – zefektívniť výkon konzultácií poskytovaných regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR poskytuje konzultácie a poradenstvo podnikateľským subjektom a verejnosti v rámci svojej pôsobnosti a činnosti.

ÚRADNÉ HODINY

Pondelok - Štvrtok   8:00 - 12:00  / 13:00 - 14:30 

Piatok                      Nestránkový deň

Osobne na adrese:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rimavská Sobota – ul. Sama Tomášika 1800/14, 979 01 Rimavská Sobota

Telefonicky alebo e-mailom:
tel.: 047 563 11 21
e-mail: ruvzrs@uvzsr.sk

Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu :

Mgr. MUDr. Tatiana Majanová  tel.č. : 0908 916 439   e-mail : rs.hygienik@uvzsr.sk

Sekretariát a podateľňa :

Mária Konská  tel.č. : 047 563 11 21 mobil : 0905 273 944  e-mail : rs.sekretariat@uvzsr.sk

Oddelenie epidemiológie :

Mgr. MUDr. Adriana Strečková  tel.č. : 0917 610 389   e-mail : rs.epid@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia :

Ing. Denisa Čonková  tel.č. : 0918 542 761  e-mail : rs.hzp@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov :

MVDr. Henrieta Krkošková  tel.č. : 0918 542 762  e-mail : rs.hv@uvzsr.sk

Oddelenie hygieny detí a mládeže  :

RNDr. Nina Andóová  tel.č. : 0911 904 604  e-mail : rs.hdm@uvzsr.sk

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva :

Ing. Milan Čonka, MBA tel.č. : 0917 610 096  e-mail : rs.ppl@uvzsr.sk

Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu :

Mgr. Zuzana Bokorová  tel.č. : 0917 610 215  e-mail : rs.opz@uvzsr.sk

Osobný úrad a technicko hospodárske činnosti :

JUDr. Martina Lehocká tel.č. : 0911 904 623  e-mail : rs.ou@uvzsr.sk