Útvary

Epidemiológia je medicínsky vedný odbor, ktorý skúma výskyt a rozdelenie infekčných a chronických neinfekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú v populácii, navrhuje opatrenia na ochranu a zlepšenie zdravia a kontroluje ich účinnosť. Cieľom epidemiológie je prispievať k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, k ochrane a upevneniu zdravia ako aj k predĺženiu života a jeho kvality u jednotlivcov a populácie.

Odborná činnosť oddelenia epidemiológie:

 • Monitorovanie výskytu prenosných ochorení a vykonávanie epidemiologického dohľadu na území okresov Rimavská Sobota a Revúca, vrátane surveillance a analýzy výskytu nozokomiálnych nákaz v zdravotníckych zariadeniach;
 • Spracovávanie a analýza údajov prostredníctvom epidemiologického informačného systému (EPIS);
 • Riadenie, koordinovanie, kontrola preventívnych a represívnych protiepidemických opatrení v ohniskách nákazy;
 • Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru  v zdravotníckych zariadeniach spádových okresov,  vrátane mikrobiologického monitorovania prostredia prostredníctvom odberu vzoriek z prostredia a kontroly účinnosti sterilizačného procesu, nariaďovanie opatrení v hygienicko – epidemiologickom režime;
 • Spracovávanie podkladov záväzných stanovísk a podkladov rozhodnutí o návrhoch podľa zákona č. 355/2007 Z.z., vrátane schvaľovania prevádzkových poriadkov a zmien prevádzkových poriadkov zdravotníckych zariadení;
 • Plánovanie, koordinácia a kontrola imunizačného programu, vrátane vykonávania administratívnych kontrol očkovania a preočkovania populácie, správnych postupov a manipulácie s očkovacími látkami, ako aj prijímanie nápravných opatrení,
 • Vyhodnocovanie stavu preočkovanosti populácie v územnej pôsobnosti u ochorení preventabilných očkovaním na základe vykonávania kontrol očkovania a imunologických prehľadov;
 • Konzultačná činnosť na úseku imunizácie, zameraná na poradenstvo pri povinnom očkovaní, odporúčanom očkovaní ako aj usmerňovanie očkovania osôb odchádzajúcich do zahraničia a očkovania v ohniskách nákazy,
 • Metodické a odborné vedenie zdravotníckych zariadení v problematike prevencie infekčných ochorení a očkovania jednotlivých skupín populácie;
 • Vykonávanie zdravotno-výchovnej činnosti (prednášateľská, publikačná a pod.).

Oddelenie hygieny životného prostredia a zdravia sa zaoberá vplyvom životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca. Cieľom je ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia na základe odborného zdravotníckeho usmerňovania právnických a fyzických osôb v oblasti kvality životného prostredia, životných podmienok a spôsobu života. 

Z náplne činnosti uvádzame:

 • posudzovanie  návrhov územnoplánovacích dokumentácií, návrhov na územné a kolaudačné konanie stavieb, zmenu v užívaní stavieb, na určenie ochranných pásiem vodárenských zdrojov;
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri oznámeniach o začatí prevádzky priestorov ubytovacích zariadení, vrátane zariadení sociálnych služieb poskytujúcich služby ambulantnou formou; zariadení starostlivosti o ľudské telo; telovýchovno - športových zariadení; 
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky, vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a schvaľovanie prevádzkových poriadkov a návrhov na ich zmenu (zariadení sociálnych služieb poskytujúcich služby pobytovou formou, prírodných a umelých kúpalísk);
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, pohrebných služieb, krematórií a na činnosti súvisiace s prevozom mŕtvych podľa osobitných predpisov;
 • posudzovanie, kontrola a uplatňovanie hygienických požiadaviek pri návrhoch na vodárenskú úpravu pitnej vody v zariadeniach podliehajúcich štátnemu zdravotnému dozoru oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia; 
 • rozhodovanie o výnimkách na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa limit ukazovateľa kvality pitnej vody; o manažmente rizík systému zásobovania pitnou vodou a jeho zmene vrátane miest odberu vzoriek a o zmene v programe monitorovania;
 • posudzovanie  možného vplyvu obytného prostredia a prostredia s dlhodobým pobytom osôb na zdravie z hľadiska zdravotne významných faktorov (ovzdušie, hluk, denné osvetlenie, preslnenie);
 • vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad dodržiavaním ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie a iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia v oblasti odboru hygieny životného prostredia a zdravia;
 • zabezpečovanie odberu vzoriek v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonávanie ich odborného posúdenia (pitná voda, voda na kúpanie) odbornými pracovníkmi oddelenia;
 • zabezpečovanie monitoringu kvality pitnej vody na spotrebiskách verejných vodovodov;
 • kontrola dodržiavania podmienok na ochranu nefajčiarov v prevádzkach podliehajúcich výkonu dozoru oddelenia;
 • podieľanie sa na preskúšaní odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe a úprave pitnej vody a pri obsluhe vodovodných zariadení pitnej vody, v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo, v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení na umelých kúpaliskách;
 • plnenie úloh na národných programoch a projektoch;
 • poskytovanie odborných konzultácií a  poradenskej činnosti, informovanie verejnosti v otázkach environmentálneho zdravia;
 • zabezpečovanie ochrany verejného zdravia počas mimoriadnych udalostí v životnom prostredí;
 • nariadenie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vplyvom faktorov životného prostredia a spôsobom života na zdravie.
   

Oddelenie hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov plní úlohy v oblasti verejného zdravotníctva v ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v súvislosti so zdravou výživou obyvateľstva. Presadzuje hlavné smery zdravej výživy a výživovej politiky na ochranu, podporu a rozvíjanie verejného zdravia, monitoruje vplyv výživy na verejné zdravie a vykonáva štátny zdravotný dozor v zariadeniach spoločného stravovania, nad kozmetickými výrobkami. Posudzuje návrhy na územné konanie, kolaudačné konanie a na zmenu v užívaní potravinárskych stavieb.
Plní úlohy orgánu verejného zdravotníctva v oblasti úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

Činnosť oddelenia na úrovni regionálnej (okresy Rimavská Sobota a Revúca) plní úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej  republiky na úseku verejného zdravotníctva, z Programov a  projektov  úradov verejného  zdravotníctva  v Slovenskej  republike, z Viacročného národného plánu úradnej kontroly potravín a z výkonu štátneho zdravotného dozoru (vrátane dozoru nad kozmetickými výrobkami) a úradnej kontroly potravín. Zamestnanci oddelenia zabezpečujú preskúšanie odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich epidemiologicky závažné činnosti a prípravu podkladov na vydávanie osvedčení.

Oddelenie hygieny detí a mládeže je zamerané na preventívnu starostlivosť v detskom a dorastovom veku. Sleduje a vyhodnocuje zdravie a vývoj detí a mládeže, vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam. Stanovuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia ochorení a iných porúch zdravia detí a mládeže, ako aj opatrenia zamerané na kladné ovplyvnenie zdravia mladej generácie. Oddelenie hygieny detí a mládeže sa špecializuje aj na riešenie úloh (v rámci celého Slovenska) problematiky školského stravovania. Oddelenie plní úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva, spočívajúce v podpore a ochrane zdravia detí a mládeže. Činnosť je zameraná na rozvoj a zlepšovanie zdravia mladej generácie a zahŕňa systémové opatrenia, zamerané na vylúčenie, prípadne zníženie rizika výskytu ochorení a iných porúch zdravia prostredníctvom: 

 • starostlivosti o zdravé životné a pracovné podmienky, 
 • podpory správneho zdravotného životného štýlu detí a mládeže, 
 • výkonu štátneho zdravotného dozoru a úradnej kontroly potravín. 

Oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie sa usiluje o podporu a udržanie telesnej, duševnej a sociálnej pohody zamestnancov všetkých povolaní, o prevenciu zmien zdravia zamestnancov vyvolaných pracovnými podmienkami, o ochranu zamestnancov pred rizikami zo škodlivých faktorov pri práci, o umiestnenie zamestnancov do pracovného prostredia prispôsobeného fyziologickým a psychickým schopnostiam ľudí a o ich udržanie v tomto prostredí. Znamená to prispôsobenie práce človeku (Medzinárodná organizácia práce, Svetová zdravotnícka organizácia).

Činnosť oddelenia je vykonávaná na regionálnej úrovni , zabezpečovaním úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy výkonom štátneho zdravotného dozoru s pôsobnosťou pre okresy Rimavská Sobota a Revúca.

Zamestnanci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva pri posudkovej činnosti a v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru dozerajú na plnenie hygienických požiadaviek v procesoch územného plánovania - pri územných konaniach a kolaudácii stavieb a v rámci posúdenia návrhov na zmeny v užívaní stavieb. V rámci posudkovej činnosti zamestnanci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva pripravujú podklady pre rozhodovanie orgánu verejného zdravotníctva pri:

 • uvádzaní priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky,
 • návrhoch na skladovanie a manipuláciu s veľmi toxickými látkami a zmesami na pracovisku vrátane ich použitia pri dezinfekcii, regulácii živočíšnych škodcov a na ochranu rastlín,
 • návrhoch na činnosti spojené s výrobou, spracovaním, manipuláciou, skladovaním, prepravou a zneškodňovaním chemických karcinogénov a mutagénov na pracovisku,
 • návrhoch na odstraňovanie azbestu a materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb,
 • návrhoch na zaradenie prác do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie ako aj o návrhoch na zmenu alebo vyradenie prác z tretej kategórie alebo štvrtej kategórie.

Na dozorovaných pracoviskách vykonávajú odbornú činnosť zameranú na uplatňovanie preventívnych opatrení s cieľom predchádzania vzniku chorôb podmienených prácou a na minimalizáciu dopadov vystavenia zamestnancov škodlivým faktorom pracovného prostredia na ich zdravie. Zamestnanci vykonávajú konzultačnú a poradenskú činnosť pre zamestnávateľov a aj pre pracovné zdravotné služby s cieľom optimalizácie pracovných podmienok a prispôsobenia vykonávanej práce telesným a duševným schopnostiam zamestnancov. 
Zamestnanci oddelenia preventívneho pracovného lekárstva sa aktívne podieľajú na zdravotno-výchovných aktivitách regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 

Oddelenie podpory zdravia a výchovy ku zdraviu je súčasťou verejného zdravotníctva, ktoré je zamerané na výchovu k zdraviu - ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia. Cieľom odboru je aktívne vyhľadávanie a znižovanie výskytu zdravotných rizík chronických neprenosných ochorení prostredníctvom poradenstva a edukácie.

Hlavné zameranie oddelenia:

 • ozdravenie výživy - zameranie na zmenu výživových návykov obyvateľov a zvýšenie vedomostí o vplyve výživy na zdravie,
 • nefarmalogické ovplyvňovanie hypertenzie - prevencia zvyšovania TK, znižovanie následkov zvýšeného TK na zdravotný stav a dĺžku života,
 • podpora nefajčenia - zameraná na zníženie prevalencie fajčenia o 5 % a zvýšenie vedomostí o škodlivosti fajčenia,
 • pohybová aktivita - zvýšiť podiel rekreačnej pohybovej aktivity v rámci voľného času,
 • prevencia drogových závislostí - zameraná na predchádzanie vzostupu počtu závislých na drogách, vrátane alkoholu,
 • projekt CINDI - zameranie na zmenu postojov obyvateľov k vlastnému zdraviu, realizácia skríningov zdravotného stavu obyvateľstva každých 5 rokov
 • projekt Zdravé školy - zameranie na zvýšenie informovanosti o otázkach zdravia u školskej mládeže, zvýšiť vedomosti o možnostiach udržať a rozvíjať vlastné zdravie,
 • projekt Zdravé mestá - realizovať v súčinnosti s miestnymi inštitúciami, s MÚ – Kabinetom zdravé mesto a záujmovými skupinami zdravotnovýchovné aktivity smerujuce k naplneniu štátnej politiky ochrany zdravia (zdravý spôsob života, zdravá výživa, ochrana životného a pracovného prostredia),
 • projekt Zdravé pracoviská - ovplyvniť pracovné prostredie tak, aby sa obmedzil výskyt chorôb z povolania, znížiť expozíciu karcinogénom na pracoviskách a tým aj riziko vzniku nádorových ochorení, zvýšiť uroveň zdravotnej prevencie,
 • výchova k zodpovednému partnerstvu, rodičovstvu, manželstvu, zdôrazňovanie správnej životosprávy v tehotenstve a výživy dojčaťa, prevencia chorôb prenášaných pohlavným stykom vrátane HIV / AIDS - zameranie na zníženie chorobnosti a úmrtnosti v dôsledku sexuálne prenosných chorôb, zníženie počtu neželaných tehotenstiev a umelých prerušení tehotenstva,
 • Projekt „Vyzvi srdce k pohybu“ – gestor celoslovenskej kampane, realizácia v nepárnych kalendárnych rokoch v súčinnosti s RÚVZ v SR.

Osobný úrad RÚVZ je osobitným útvarom, ktorý zabezpečuje plnenie úloh, ktoré RÚVZ vyplývajú zo štátnozamestnaneckých, ako aj pracovno-právnych vzťahov. Pri plnení týchto úloh postupuje v súlade so zákonom č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákonníkom práce a zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. V zmysle uvedených právnych úprav zabezpečuje najmä:

 • agendu výberových konaní
 • agendu súvisiacu so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého alebo pracovnoprávneho pomeru
 • agendu majetkových priznaní
 • agendu sťažností štátnych zamestnancov
 • agendu súvisiacu s odmeňovaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu so vzdelávaním zamestnancov
 • agendu súvisiacu s cestovnými náhradami
 • štatistické spracovanie údajov personálneho riadenia
 • organizáciu a koordináciu vnútornej kontroly
 • ekonomické a prevázkové podmienky pre činnosť všetkých organizačných útvarov RÚVZ RS

Taktiež  sa zaoberá kompletným zabezpečovaním ekonomických aj právnych agend a vytváraním prevádzkovo-technických podmienok pre činnosť odborných pracovísk.