Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 6. týždeň 2024

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 6. kalendárny týždeň 2024

Okres Rimavská Sobota

 • V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 2473 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 3823,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 6,4%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu  6941,0/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 94 prípadoch  v 3,8% zo všetkých ARO. 
 • V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 532 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 822,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 12,06% chorobnosti. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0-5 ročných 1430,6/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast 71% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 6. kalendárnom týždni 2024 sme hlásili jedno ochrenie na Covid-19. 
 • V 6. kalendárnom týždni vo VN Rimavská Sobota z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení naďalej trvá zákaz návštev na  Detskom a Chirurgickom oddelení.
 • V 6. kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v šietich  školských zariadeniach a v piatich predškolských zariadeniach.


Okres Revúca        

 • V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 720 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2378,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 40,46% . Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5046,1/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 38 prípadoch v 5,3% zo všetkých ARO. 
 • V 6. kalendárnom týždni 2024 bolo hlásených 135 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 445,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 55,88%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných  1121,3/100 000.
 • Ochorenia hlásilo 100% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 6. kalendárnom týždni 2024 sme nehlásili žiadne ochorenie Covid-19. 
 • V 6. kalendárnom týždni vo NsP,v Revúcej  n.o. z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných ochorení naďaj trvá zákaz návštev v celej nemonici.
 • V 6.kalendárnom týždni 2024 uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v piatich  školských zariadeniach a v dvoch  predškolských zariadeniach.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote