Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 48. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 48. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1288 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2053,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 26,7%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4400,7/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 53 prípadoch s 4,1% zo všetkých ARO. 
 • V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 131 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 208,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 5,3%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (496,6/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 48. kalendárnom týždni 2023 sme hlásili 5 prípadov ochorení na Covid-19. Výskyt ochorenia sme zaznamenali v jednom domove dôchodcov .
 • V 48. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v jednom  predškolskom zariadní a v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 637 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2220,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 50,2%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 6 - 14 ročných, kde dosiahla hodnotu 3839,3/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 23 prípadoch s 3,6% zo všetkých ARO. 
 • V 48. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 130 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 453,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 53,6%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (557,9/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 48. kalendárnom týždni 2023 sme  hlásili dva prípady na ochorenie Covid-19.
 • V 48. Kalendárnom týždni nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote