Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 47. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 47. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1080 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1620,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 14,36%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 - 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4633,8/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 38 prípadoch s 3,5% zo všetkých ARO. 
 • V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 147 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 220,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 19,04%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 - 19 ročných (640,3/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 85% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 47. kalendárnom týždni 2023 sme hlásili 1 prípad ochorenia na Covid-19. V 47. kalendárnom týždni uvádzame, že zákaz návštev v súvislosti so zvýšenou chorobnosťou na ARO a CHPO v Penta Hospitals SK, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota bol zrušený.
 • V 47. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadení ani v žiadnom  školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 471 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1478,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 6,09%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3083,7/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 16 prípadoch s 3,4% zo všetkých ARO. 
 • V 47. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 94 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 295,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 46,0%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (560,7/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 86% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 82 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 47. kalendárnom týždni 2023 sme  hlásili 5 prípadov na ochorenie Covid-19.
 • V 47. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bol zrušený zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej. V 47. KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote