Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 46. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 46. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 964 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1891,7/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 27,6%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3788,4/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 41 prípadoch s 4,3% zo všetkých ARO. 
 • V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 91 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 178,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 46,9%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20 – 59 ročných (277,1/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 46. kalendárnom týždni 2023 sme hlásili12 prípadov ochorení na Covid-19. V 46. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev vo VN n. o. Rimavská Sobota na ODCH oddelení.
 • V 46. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadní ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 326 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1573,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 39,2%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3854,6/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3 prípadoch s 0,9% zo všetkých ARO. 
 • V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 33 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 159,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala pokles o 66,6%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných (337,6/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 46. kalendárnom týždni 2023 sme  hlásili jede prípad na ochorenie Covid-19.
 • V 46. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bol zrušený zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej. V 46. KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote