Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 45. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 45. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 610 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1482,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 7,5%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3415,3/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 16 prípadoch s 2,6% zo všetkých ARO. 
 • V 46. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 50 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 121,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 50,9%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 15 – 19 ročných (541,8/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 46 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 45. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásené prípady ochorení na Covid-19. V 45. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev vo VN n. o. Rimavská Sobota na ODCH oddelení.
 • V 45. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadní ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 619 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2589,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 64,5%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5494,6/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 10 prípadoch s 1,6% zo všetkých ARO. 
 • V 45. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 114 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 477,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom zaznamenala vzostup o 82,1%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 60 a viac ročných (546,9/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 45. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásené prípady na ochorenie Covid-19.
 • V 45. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej. V 45 KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote