Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 44. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 44. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 848 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1602,4/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 25,5%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3742,5/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 17 prípadoch s 2,0% zo všetkých ARO. 
 • V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 131 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 247,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 9,6%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (688,8/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 44. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 12 prípadov ochorení na Covid-19, evidujeme lokálny výskyt vo VN n. o. Rimavská Sobota. V 44. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev vo VN n. o. Rimavská Sobota na ODCH oddelení.
 • V 44. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadní ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 205 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 919,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 54,6%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2523,0/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 3 prípadoch s 1,5% zo všetkých ARO. 
 • V 44. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 19 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 85,2,100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom kle o 23,9í%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 – 14 ročných (421,0/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 44. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené tri prípady na ochorenie Covid-19.
 • V 44. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej.V 44 KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote