Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 43. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 43. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 1139 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2152,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 27,1%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5051,2/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 27 prípadoch s 2,4% zo všetkých ARO. 
 • V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 145 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 274,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 52,6%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (528,1/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 77% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 43. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 59 prípadov ochorení na Covid-19, evidujeme lokálny výskyt v DSS Femina Veľký Blh.
 • V 43. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadní ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 452 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 2026,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 5,3%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3504,2/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
 • V 43. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 25 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 112,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom klesla o 7,3%. 
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 43. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený tri prípady na ochorenie Covid-19.
 • V 43. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej.V 43 KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


        Oddelenie Epidemiológie
        Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
        so sídlom v Rimavskej Sobote