Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 42. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 42. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 962 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1692,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 3769,3/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 2 prípadoch s 0,2% zo všetkých ARO. 
 • V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 102 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 179,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 – 5 ročných (363,5/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 92% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 42. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 7 prípadov ochorení na Covid-19 u hospitalizovaných pacientov na Internom a Neurologickom oddelení VN n. o. v Rimavskej Sobote. V súvislosti s výskytom ochorení Covid-19 u pacientov na Internom a Neurologickom oddelení vo Všeobecnej nemocnici n. o. v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev.
 • V 42. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v predškolskom zariadní ani v školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 429 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1923,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 5214,3/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 13 prípadoch s 3,0% zo všetkých ARO. 
 • V 42. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 27 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 121,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
 • Ochorenia hlásilo 71% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 42. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený jeden prípad na ochorenie Covid-19.
 • V 42. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO je zákaz návštev v celej NsP n. o. v Revúcej.V 42 KT nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote