Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 40. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 40. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 700 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1552,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 4850,3/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
 • V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 105 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 232,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (975,8/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 54 % všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 40. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásených 5 prípadov ochorení na Covid-19 zo VN Rimavská Sobota Interného oddelenia. V súvislosti s výskytom ochorení Covid-19 u pacientov na oddelení vnútroného lekárstva vo Všeobecnej nemocnici v Rimavskej Sobote platí zákaz návštev v čase od 7.10.2023 do 14.10.2023.
 • V 40. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadní a v žiadnom školskom zariadení.


Okres Revúca        

 • V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 283 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1366,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 15-19 ročných,  kde dosiahla hodnotu 2773,0/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
 • V 40. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 37 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 178,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a53 % všeobecných lekárov pre dospelých.
 • V 40. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásené dva prípady na ochorenie COVID-19 a 9 prípadov ochorení z o zariadenia OLÚOP n. o. Predná Hora u pacientov. 
 • V 40. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Revúca prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.


        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote