Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 39. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 39. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

 • V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 512 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1135,8/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2427,2/100 000 obyvateľov. 
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
 • V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 60 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 133,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 0 - 5 ročných (426,4/100 000).
 • Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých. 
 • V 39. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19.
 • V 39. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO nebolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno -vzdelávací proces v žiadnom predškolskom ani školskom zariadení.

Okres Revúca        

 • V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 243 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 1173,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 60 a viac kde dosiahla hodnotu 1553,1,/100 000 obyvateľov.  
 • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
 • V 39. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásenývh 28 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 135,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
 • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých. V 39. kalendárnom týždni 2023 sme mali hlásený jeden prípad na ochorenie COVID-19. 
 • V 39. kalendárnom týždni uvádzame, že z dôvodu zvýšenej chorobnosti na ARO a CHPO bolo potrebné v okrese Rimavská Sobota prerušiť výchovno - vzdelávací proces v 1 predškolskom zariadní a v 1 školskom zariadení.

        


     Oddelenie Epidemiológie
     Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
     so sídlom v Rimavskej Sobote