Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 36. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 36. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 304 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 574,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 2066,4/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 1,6% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy a pneumónie. 
  • V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 7 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 13,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 6 - 14 ročných  (21,2/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 54% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 71% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 36. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 144 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 695,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1121,3/100 000 obyvateľov.  
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0,0% prípadov zo všetkých ARO. 
  • V 36. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 20 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 96,6/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (153,9/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 36. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


    Oddelenie Epidemiológie
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
    so sídlom v Rimavskej Sobote