Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 35. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 35. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 292 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 595,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 1658,2/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v12 prípadoch s 4,1% zo všetkých ARO. 
  • V 35. kalendárnom týždni 2023 boli hlásené 2 prípady chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 4,1/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (8,0/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 69% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 57% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 35. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 70 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 337,9/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 981,2/100 000 obyvateľov.  
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 0 prípadoch s 0,0% zo všetkých ARO. 
  • V 35. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 0 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 0,0/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. 
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 53% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 35. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote