Aktuality

Späť Epidemiologická situácia v okrese Rimavská Sobota a Revúca za 31. týždeň 2023

Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípke podobných ochorení za okres Rimavská Sobota a okres Revúca za 31. kalendárny týždeň 2023:

Okres Rimavská Sobota

  • V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 177 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 361,2/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 25,43%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0-5 ročných, kde dosiahla hodnotu 889,7/100 000 obyvateľov. 
  • Priebeh ochorení bol komplikovaný v 7,9% prípadov zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy.
  • V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 12 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 24,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom  stúpla o 83,33%. Najvyššia vekovo - špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných  (41,6/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 62% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 61% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 31. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

Okres Revúca        

  • V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 59 akútnych respiračných ochorení (ďalej len ARO), t.j. chorobnosť bola 264,5/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých  a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom stúpla o 42,38%. Najvyššia vekovo-špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 20-59 ročných, kde dosiahla hodnotu 342,3/100 000 obyvateľov.  
  • Počas 31. týždňa nebol hlásený žiaden prípad komplikácie zo všetkých ARO. 
  • V 31. kalendárnom týždni 2023 bolo hlásených 11 prípadov chrípke podobných ochorení (ďalej len CHPO), t.j. chorobnosť bola 49,3/100 000 osôb v starostlivosti všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast hlásiacich v uvedenom kalendárnom týždni. Chorobnosť sa v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym týždňom nezmenila. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola hlásená vo vekovej skupine 20-59 ročných (65,2/100 000).
  • Ochorenia hlásilo 57% všeobecných lekárov pre deti a dorast a 59% všeobecných lekárov pre dospelých. 
  • V 31. kalendárnom týždni 2023 sme nemali hlásený žiadny prípad na ochorenie COVID-19. 

        


         Oddelenie Epidemiológie
         Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
         so sídlom v Rimavskej Sobote